Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна характеристика та галузево-правова ідентифікація

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021-05-14

Автори

Стець, Олег

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація є науковим дослідженням державно-службових відносин, їх сутнісно-понятійних ознак і галузево-правової ідентифікації, в якому охарактеризовано види державно-службових відносин, суб’єктний склад державно-службових відносин, передумови, підстави їх виникнення та спеціальні підстави і надано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у цій сфері. Визначено поняття та виокремлено ознаки державно-службових- відносин (загальні ознаки, яких опосередковано сутністю адміністративних правовідносин; видові ознаки, яких опосередковано специфікою службових відносин; спеціальні ознаки, яких опосередковано специфікою функціонування державної служби в Україні). Визначено особливості правового статусу державного службовця як суб’єкта державно-службових відносин, яких опосередковано наявністю у державного службовця: а) статусу суб’єкта службового права; б) спеціальної правосуб’єктності; в) приватного інтересу під час виконання службових обов’язків; г) сукупності спеціальних прав та обов’язків. Проаналізовано законодавство щодо державно-службових відносин шляхом його структурування з: а) загальними нормами державно- службового права, що застосовуються до будь-яких відносин, яким притаманно ознаки державно-службових та б) спеціальних норм державно- службового права, в яких відображено якісно-змістовну специфіку елементів конкретних державно-службових відносин. Охарактеризовано суб’єктів управління державною службою, які є суб’єктами державно-службових відносин (Кабінет Міністрів України, Національне агентство України з питань державної служби, Комісія з питань вищого корпусу державної служби, керівник державної служби в державному органі, служба управління персоналом). Встановлено передумови виникнення державно-службових відносин, що пов’язані з проходженням державної служби, якими є факти, що підтверджують дотримання умов та вимог щодо вступу особи на державну службу. Виявлено специфіку підстав виникнення державно-службових відносин. Встановлено, що державно-службові відносини, які складаються під час проходження державної служби, та які виникли внаслідок укладення контракту про проходження державної служби, можуть бути припиненими в результаті наявності: 1) основних підстав, яких визначено у ст. 83 Закону України «Про державну службу»; 2) додаткових підстав припинення дії контрактів щодо проходження державної служби, яких визначено контрактом про проходження державної служби. Проаналізовано міжнародні стандарти, що стосуються державно- службових відносин, та судову практику розгляду справ, яких пов’язано з припиненням державно-службових відносин та визначено можливості запровадження ряду положень, які сприятимуть формуванню належної правозастовної практики щодо проходження державної служби. Запропоновано: зміни і доповнення до чинного законодавства України з питань державної служби.
The dissertation is a scientific research of public service legal relations, their essence-conceptual features and branch-legal identification, which describes the types of public service legal relations, the subjective composition of public service legal relations, prerequisites, grounds for their occurrence and special grounds and provides proposals for improvement of current legislation in this area. The concept and features of public service legal relations are identified (general features, which are mediated by the essence of administrative legal relations; specific features, which are mediated by the specifics of service relations; special features, which are mediated by the specifics of public service in Ukraine). The peculiarities of the legal status of a public servant as a subject of public service legal relations are determined, which are mediated by the presence of a public servant: a) the status of a subject of service law; b) special legal personality; c) private interest in the performance of official duties; d) a set of special rights and responsibilities. The legislation on public service legal relations is analyzed by structuring it with: a) general norms of public service law applicable to any relations, which are characterized by features of public service and b) special norms of public service law, which reflect the quality of substantive specifics of the elements of specific public service legal relations. The subjects of public service management, which are subjects of c public service legal relations (Cabinet of Ministers of Ukraine, National Agency of Ukraine for Public Service, Commission on Senior Public Service, Head of Public Service in Public Service, Personnel Management Service) are described. The preconditions for the emergence of public service legal relations related to the public service, which are the facts that confirm compliance with the conditions and requirements for entry into the public service. The specifics of the reasons for the emergence of public service legal relations are revealed. It is established that public service legal relations, which are formed during the public service, and which arose as a result of concluding a contract for public service, may be terminated as a result of: 1) the main grounds defined in Art. 83 of the Law of Ukraine «On Public Service»; 2) additional grounds for termination of contracts for public service, which are defined by the contract for public service. The international standards related to public service legal relations and the case law of causes related to the termination of public service legal relations are analyzed and the possibilities of introducing a number of provisions that will promote the formation of good law enforcement practice in relation to public service are identified. Proposed: changes and additions to the current legislation of Ukraine on public service.

Бібліографічний опис

Стець О. М. Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна характеристика та галузево-правова ідентифікація : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Стець Олег Миколайович. - Одеса, 2021. - 478 с.

Ключові слова

державно-службові відносини, суб’єкт державно- службових відносин, державно-службове право, державно-службове законодавство, суб’єкт управління державною службою, суб’єкт призначення, передумови виникнення державно-службових відносин, підстави виникнення державно-службових відносин, акт про призначення, зміна істотних умов державної служби, контракт про проходження державної служби, public service legal relations, subject of public service legal relations, public service law, public service legislation, subject of public service management, subject of appointment, preconditions for the emergence of public service legal relations, grounds for the emergence of public service legal relations, the act of appointment, change of essential conditions of public service, the contract of public service

Цитування

Стець О. М. Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна характеристика та галузево-правова ідентифікація : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Стець Олег Миколайович. - Одеса, 2021. - 478 с.