Теоретико-методологічні проблеми психології

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Крюкова, Марина Анатоліївна
Крюкова, М. А.
Крюкова, Марина Анатольевна
Kriukova, Maryna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
Учебно-методические рекомендации по курсу «Теоретические проблемы психологии» разработано в соответствии с учебным планом и состоят из учебной программы курса, методических рекомендаций по проведению практических занятий, подготовки к экзамену, заданий для самостоятельной работы, список рекомендуемой литературы. Изучение дисциплины «Теоретико-методологические проблемы психологии» поможет соискателям высшего образования в решении ряда задач фундаментальной профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, в частности: овладение системой знаний и практических умений по предмету, формами, методами и средствами актуализации полученных знаний, закономерностями их профессионального применения. Материалы предназначены для соискателей высшего образования степени магистра факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия», обучающихся по специальности «психология».
Educational and methodical recommendations for the course "Theoretical and methodological problems of psychology" are developed in accordance with the curriculum and consist of the curriculum of the course, methodical recommendations for practical classes, exam preparation, tasks for independent work, list of recommended reading. Studying the discipline "Theoretical and methodological problems of psychology" will help graduates in solving a number of problems of fundamental professional training of highly qualified specialists, in particular: mastering the system of knowledge and practical skills in the subject, forms, methods and means of updating knowledge, patterns of their professional application . The materials are intended for applicants for higher education with a master's degree from the Faculty of Psychology, Political Science and Sociology of the National University "Odessa Law Academy", who study in the specialty "Psychology".

Бібліографічний опис

Крюкова М. А. Теоретико-методологічні проблеми психології (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) / М. А. Крюкова – Одеса : Фенікс, 2020. – 34 с.

Ключові слова

Цитування

Крюкова М. А. Теоретико-методологічні проблеми психології (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) / М. А. Крюкова – Одеса : Фенікс, 2020. – 34 с.