Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Рачинський, Руслан Михайлович
Рачинський, Р. М.
Рачинский, Руслан Михайлович
Rachynskyi Ruslan M.
Rachynskyi, R. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення. Розглянуто форми подання інформації контролюючим органам (періодично або за письмовим запитом). Досліджено порядок періодичності подання інформації такими суб’єктами: органами місцевого самоврядування; центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; органами внутрішніх справ; органами державної статистики; Державною митною службою; Національним банком України, банками та іншими фінансовими установами; Пенсійним фондом України. Досліджено спосіб отримання інформації контролюючими органами за їх запитом, вивчено підстави надсилання платникові податку запиту щодо надання інформації. Виявлено проблеми щодо захисту інформації, що міститься в інформаційних ресурсах.
Правовое регулирование информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной фискальной службы. В статье исследована сущность понятия информационно-аналитического обеспечения. Рассмотрены формы представления информации контролирующим органам (периодически или по письменному запросу). Исследован порядок периодичности представления информации такими субъектами: органами местного самоуправления; центральными органами исполнительной власти, реализующими государственную политику в сфере земельных отношений и в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество; органами внутренних дел; органами государственной статистики; Государственной таможенной службой; Национальным банком Украины, банками и другими финансовыми учреждения-ми; Пенсионным фондом Украины. Исследован способ получения информации контролирующими органами по их запросу, изучены основания направления налогоплательщику запроса о предоставлении информации. Выявлены проблемы относительно защиты информации, содержащейся в информационных ресурсах.
Legal regulation of information and analytical provision of activities of bodies of the state physical service. The essence of the notion of information-analytical support is explored in the article. The forms of submission of information to the controlling bodies are considered (periodically or at a written request). The order of periodicity of submission of information by the following subjects is investigated: local self-government bodies is investigated; central executive authorities, implementing state policy in the field of land relations and in the field of state registration of real rights to real estate; the bodies of internal affairs; state statistics bodies; the State Customs Service; the National Bank of Ukraine, banks and other financial institutions; the Pension Fund of Ukraine. The method of obtaining information by the controlling authorities at their request was investigated, the reasons for sending a request for information to the taxpayer were studied. Problems were found regarding the protection of information contained in information resources.

Бібліографічний опис

Рачинський Р. М. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби / Р. М. Рачинський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 108-119.

Ключові слова

правове регулювання, інформаційно-аналітичне забезпечення, контролюючі органи, платник податків, письмовий запит, правовое регулирование, информационно-аналитическое обеспечение, контролирующие органы, налогоплательщик, письменный запрос, legal regulation, information and analytical support, control of bodies, taxpayer, written request

Цитування

Рачинський Р. М. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби / Р. М. Рачинський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 108-119.