Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Завгородня, Ю. В.
Zavgorodnya, Yu. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Наукове дослідження присвячене змінам, які відбуваються у конфліктних суперечках в політичній площині. Адже, в силу зміни більшої частини спілкування в конфлікті, по своїй суті, розпочинається створення новітніх механізмів впливу. Кіберпростір є сьогодні важливою територію для здійснення політичного протиборства. Сучасні форми спілкування отримують новий формат взаємодії, який зберігає час, створює нові правила поведінки, принципи, які набувають форми інформаційного звичаю, або кібернетичного сленгу, який сьогодні стає частиною лексикону політичного та громадянського спілкування. Враховуючи особливості сприйняття політичної дійсності, наявних знань та теоретичних розробок щодо сутнісного уявлення про політичний конфлікт, виникає потреба у розробці новітніх уявлень, які уже трансформували більшість процесів в інформаційний простір, про кібернетичні аспекти конфліктної активності, політичної могутності та оцінки балансу силу кіберконфлікті. У політичних процесах України прослідковується затяжний процес зміни політичного режиму, відчуття транзитного стану держави з відсутністю чіткої системи тактичних та стратегічних дій. Однак, процес переформатування політичного спілкування з виборцями, проведення публічних політичних зібрань у прямій трансляції, обговорення та опитування онлайн досить вдало та швидко пристосували суб’єктів політики з метою збільшення підтримки у суспільстві. Актуальність трансформації конфліктних форм взаємодії суб’єктів політики набуває актуалізації та потребує формування ряду систематизованих уявлень про кіберконфлікти, як різновиду, або частини існуючого політичного конфлікту. Сучасні форми життєвої трансформації демонструють нові процеси, які потребують згрупування та тлумачення, а тому конфлікти не є винятком, навпаки виникає гостра потреба дослідження нових процесів протиборства для збалансованої та виваженої діяльності для його завершення.
The research is devoted to the changes that are taking place in the conflict in the political sphere. After all, due to the change in most of the communication in the conflict, in essence, begins to create new mechanisms of influence. Cyberspace is today an important area for political confrontation. Modern forms of communication receive a new format of interaction that saves time, creates new rules of conduct, principles that take the form of information custom, or cyber slang, which today becomes part of the lexicon of political and civic communication. Given the peculiarities of the perception of political reality, existing knowledge and theoretical developments on the essential idea of political conflict, there is a need to develop new ideas that have transformed most processes in the information space, cyber aspects of conflict activity, political power and balance of power cyberconflict. In the political processes of Ukraine there is a protracted process of changing the political regime, a sense of transit of the state with a lack of a clear system of tactical and strategic actions. However, the process of reformatting political communication with voters, holding public political meetings live, discussing and polling online has been quite successful and has quickly adapted policymakers to increase support in society. The urgency of the transformation of conflict forms of interaction between policy actors is becoming relevant and requires the formation of a number of systematized ideas about cyberconflicts as a kind or part of the existing political conflict. Modern forms of life transformation demonstrate new processes that require grouping and interpretation, and therefore conflicts are no exception, on the contrary, there is an urgent need to explore new processes of confrontation for balanced and balanced activities to complete it.

Бібліографічний опис

Завгородня Ю. В. Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах / Ю. В. Завгородня // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 61-64. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1303

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, кіберконфлікт, кіберпростір, політична боротьба, трансформація суспільства, суб’єкти політики, cyber conflict, cyberspace, political struggle, transformation of society, political actors

Цитування

Завгородня Ю. В. Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах / Ю. В. Завгородня // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 61-64. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1303