Виконавче провадження : навч.-метод. посіб.

Анотація

Видання визначає обсяг знань, що повинен опанувати здобувач, відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми майбутнього правознавця з дисципліни «Виконавче провадження», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів і науковопедагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів

Бібліографічний опис

Виконавче провадження : навч.-метод. посіб. для здобу вачів денної та заочної форми навч. Нац. ун-ту «Одес. юрид. академія», галузь знань – 08 «Право», спец.– 081 «Право» [Електронне видання] / Н. Голубєва, Н. Волкова, І. Іліопол, О. Полуніна, В. Притуляк, І. Яніцька. – Одеса : Фенікс, 2024. – 118 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27817

Ключові слова

виконавче провадженння, примусове виконання судових рішень, державний виконавець, приватний виконавець, enforcement of decisions, private performers, enforcement proceedings

Цитування

Виконавче провадження : навч.-метод. посіб. для здобу вачів денної та заочної форми навч. Нац. ун-ту «Одес. юрид. академія», галузь знань – 08 «Право», спец.– 081 «Право» / Н. Голубєва, Н. Волкова, І. Іліопол, О. Полуніна, В. Притуляк, І. Яніцька. Одеса : Фенікс, 2024. 118 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27817; DOI: 10.32837/11300.27817