Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації

dc.contributor.authorГнатовська, Альона Ільдусівна
dc.contributor.authorГнатовська, А. І.
dc.contributor.authorГнатовская, Алена Ильдусовна
dc.contributor.authorHnatovska, Alona I.
dc.date.accessioned2021-09-17T06:17:42Z
dc.date.available2021-09-17T06:17:42Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionГнатовська А. І. Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації / А. І. Гнатовська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 37-43.en_US
dc.description.abstractУ статті розглянуто підходи до визначення поняття публічних послуг в європейських країнах. Охарактеризовані концепції розуміння, втілення та використання «сервісної держави» в іноземних державах та особливості надання публічних послуг. Поняття «публічної послуги» має сьогодні різні визначення та аспекти розуміння. Це означає, що, з одного боку, можна і, безумовно, потрібно досліджувати його правову природу та його сутнісні ознаки, аналізуючи в тому числі розробки вчених різних галузей права національних та зарубіжних країн. Вказується на вагомий вплив впровадження електронного урядування на процес надання послуг державою. Суспільству потрібен чіткий, простий, ясний і доступний для громадян порядок, що надає високий ступінь прозорості, стабільності та гарантованості всіх життєвих процесів, а також оптимальний обсяг нормативно-правових актів за рахунок збільшення спільності правових приписів, оптимального механізму державного управління з метою усунення дублювання функцій органів публічної влади і точного встановлення обсягу їх компетенції. Для успішного втілення концепції «сервісної держави» як ідеї та забезпечення повної реалізації всіх її переваг нашій державі, безперечно, необхідно пройти шлях наближення системи публічного адміністрування до європейських стандартів. При цьому перехід від традиційного управління до надання публічних послуг за допомогою системи електронного урядування має відбуватися поступово та супроводжуватися відповідними змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його стабілізації. Електронний уряд закладає ідею комплексного перетворення принципів організації адміністрування державою. Упровадження порталу Дія, який призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг, дає надзвичайний поштовх та гарантую справжню реалізацію концепції «сервісної держави» в Україні.en_US
dc.description.abstractThe article considers approaches to defining the concept of public services in European countries. Concepts of understanding the service state in foreign countries and features of public services are described. The concept of public service today has different definitions and aspects of understanding. This means that, on the one hand, it is possible and, of course, necessary to study its legal nature and its essential features, including analyzing the developments of scholars in various branches of law of national and foreign countries. The significant impact of the introduction of e-government on the process of providing services by the state is pointed out. Society needs a clear, simple, clear and accessible to citizens order that provides a high degree of transparency, stability and security of all life processes, as well as the optimal amount of regulations by increasing the commonality of legal requirements, the optimal mechanism of public administration to eliminate duplication of functions public authorities and the precise establishment of the scope of their competence. In order to successfully implement the concept of the service state as an idea and ensure the full realization of all its advantages, our state, of course, needs to go the way of bringing the public administration system closer to European standards. At the same time, the transition from traditional governance to the provision of public services through e-government should be gradual and accompanied by appropriate changes in the development of society, which will contribute to its stabilization. E-government lays the idea of a comprehensive transformation of the principles of organization of state administration. Implementation of the Action portal, which is designed to implement the right of everyone to access electronic services and information on administrative and other public services, appeal to executive authorities, other state bodies, local governments, enterprises, institutions and, obtaining information from national electronic information resources, which is necessary for the provision of services, as well as for monitoring and evaluating the quality of services, gives an extraordinary impetus and guarantees the true implementation of the concept of service state in Ukraine.
dc.identifier.citationГнатовська А. І. Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації / А. І. Гнатовська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 37-43.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/15473
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Видавничий дім «Гельветика»en_US
dc.subjectсервісна державаen_US
dc.subjectпублічні послугиen_US
dc.subjectцифровізаціяen_US
dc.subjectелектронне урядуванняen_US
dc.subjectпублічне адмініструванняen_US
dc.subjectservice stateen_US
dc.subjectpublic servicesen_US
dc.subjectdigitalizationen_US
dc.subjecte-governmenten_US
dc.subjectpublic administrationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.titleКонцепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізаціїen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Гнатовська А. І. Концепція «сервісної держави»....pdf
Size:
276.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: