Історія філософії: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Єременко, Олександр Михайлович
Єременко, О. М.
Еременко, Александр Михайлович
Yeremenko, Oleksandr M.
Палій, Оксана Миколаївна
Палій, О. М.
Палий, Оксана Николаевна
Palii, Oksana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія філософії» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Історія філософії» допоможе студентам зрозуміти закономірності розвитку філософського мислення, зокрема діалектики «вічних» тем філософських роздумів та зміни світоглядних парадигм і методів філософування в історії філософії. Набуті знання, уміння та навички бакалаври зможуть застосувати у подальшому вивченні політологічних дисциплін та навчальних курсів філософського спрямування. Матеріали призначені для бакалаврів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Політологія».
Учебно-методические рекомендации по курсу «История философии» разработаны в соответствии с учебным планом и состоят из учебной программы курса, методических рекомендаций по проведению практических занятий, подготовки к зачету, заданий для самостоятельной работы, списка рекомендуемой литературы. Изучение дисциплины «История философии» поможет студентам понять закономерности развития философского мышления, в частности диалектики «вечных» тем философских размышлений и изменения мировоззренческих парадигм и методов философствования в истории философии. Приобретенные знания, умения и навыки бакалавры смогут применить в дальнейшем изучении политологических дисциплин и учебных курсов философского направления. Материалы предназначены для бакалавров факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия», обучающихся по специальности «Политология».
Educational and methodological recommendations for the course "History of Philosophy" are developed in accordance with the curriculum and consist of a curriculum of the course, guidelines for practical training, preparation for a test, assignments for independent work, a list of recommended literature. Studying the discipline "History of Philosophy" will help students understand the patterns of development of philosophical thinking, in particular the dialectics of "eternal" themes of philosophical reflections and changes in worldview paradigms and methods of philosophizing in the history of philosophy. The bachelors will be able to apply the acquired knowledge, skills and abilities in the further study of political science disciplines and training courses in the philosophical direction. The materials are intended for bachelors of the Faculty of Psychology, Political Science and Sociology of the National University "Odessa Law Academy", studying in the specialty "Political Science".

Бібліографічний опис

Єременко О. М. Історія філософії: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / О. М. Єременко, О. М. Палій. – Одеса : Фенікс, 2021. – 78 с.

Ключові слова

Цитування

Єременко О. М. Історія філософії: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / О. М. Єременко, О. М. Палій. – Одеса : Фенікс, 2021. – 78 с.