Канонічна правосуб'єктність : сутність і елементи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Іліон

Анотація

У статті пропонується використання у сфері церковного (канонічного) права категорії «канонічна правосуб'єктність» за аналогією з секулярним правом. Розглядається взаємозв'язок між категорією правосуб'єктності і свободою волі як онтологічною якістю людини. Канонічна правосуб'єктність аналізується в контексті трьох її елементів: канонічної правоздатності, канонічної дієздатності та канонічної деліктоздатності. На думку автора, введення таких понять в науку церковного права дозволить вивести її на якісно новий рівень, що відповідає сучасному етапу розвитку юриспруденції.
В статье предлагается использование в сфере церковного (канонического) права категории «каноническая правосубъектность» по аналогии с секулярным правом. Рассматривается взаимосвязь между категорией правосубъектности и свободой воли как онтологическим качеством человека. Каноническая правосубъектность анализируется в контексте трех ее элементов: канонической правоспособности, канонической дееспособности и канонической деликтоспособности. По мнению автора, введение таких понятий в науку церковного права позволит вывести ее на качественно новый уровень, соответствующий современному этапу развития юриспруденции.
Using of a “canonical legal personality” category in the ecclesiastical (canon) law sphere in a similar way to a secular law is suggested in the article. The interconnection of the category of legal personality and a freedom of the will viewed as ontological human quality is examined. Canonical legal personality is analysed in a context of three elements: the canonical legal capacity; the canonical capability; the canonical delictual liability. In author’s opinion, the introduction of these concepts into ecclesiastical law science will allow to put it on entirely new level which is appropriate to the modern stage of jurisprudence development.

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Канонічна правосуб'єктність : сутність і елементи / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Миколаїв : Іліон, 2009.– Вип. 38. – С. 217-226.

Ключові слова

церковне (канонічне) право, канонічна правосуб'єктність, свобода волі, відповідальність, канонічна правоздатність, канонічна дієздатність, канонічна деліктоздатність, церковное (каноническое) право, каноническая правосубъектность, свобода воли, ответственность, каноническая правоспособность, каноническая дееспособность, каноническая деликтоспособностью, ecclesial (canonical) law, canonical legal personality, freedom of the will, responsibility, canonical legal capacity, canonical ability to act, canonical delictual liability

Цитування

Оборотов І. Г. Канонічна правосуб'єктність : сутність і елементи / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Миколаїв : Іліон, 2009.– Вип. 38. – С. 217-226.