Актуальні проблеми правового регулювання повітряного простору (кордону) в міжнародному праві

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Батарчук, І. І.
Batarchuk, I. I.
Якимчук, М. Ю.
Yakymchuk, M. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Питання регулювання повітряного простору (кордону) в міжнародному публічному праві пов’язане з певним переліком проблем, що заважають повноцінному розвитку галузі. За наявності величезної кількості наукових праць, присвячених дослідженню різних аспектів міжнародного повітряного публічного права, серед науковців досі не досягнуто єдності у визначенні дефініції галузі, що призводить до певної дисгармонії та відсутності точності. Метою статті є дослідження актуальних проблем правового регулювання повітряного кордону в міжнародному публічному праві як одного зі складників міжнародного повітря- ного права – відносно нової галузі міжнародного публічного права. Відповідно до мети ми сформували завдання, які протягом роботи були виконані, що свідчить про проведення ефективного дослідження. У ході дослідження було встановлено, що нормативно-правова база у сфері регулювання правовідносин в міжнародному повітряному праві не є достатньо повною, щоб встановити потрібну міру відповідальності за порушення його норм. Це породжує низку проблем, які необхідно вирішити задля ефективного функціонування галузі в майбутньому та відсутності дисбалансу в її інститутах. Міжнародне повітряне право тісно пов’язане також з іншими галузями (наприклад, міжнародним гуманітарним правом, міжнародним морським правом тощо). Як яскраві приклади джерел міжнародного повітряного права в роботі були використані Чиказька конвенція, Варшавська конвенція, Брюссельський протокол, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, внутрішні нормативно-правові акти України (наприклад, Повітряний кодекс України), а також доктрини кваліфікованих юристів ХХ ст. Однією із основних проблем цієї галузі міжнародного публічного права є невизнання іншими країнами повітряних кордонів, що призводить до конфліктів.
The issues that hinder the full development of the industry. With a large body of research on various aspects of public international air law, there is still no consensus among scholars on the definition of the field, leading to some disharmony and inaccuracy. The aim of the article is to study the current problems of legal regulation of the air border in public international law, as one of the components of international air law – a relatively new branch of public international law. In accordance with the goal, we formed the tasks that were performed during the work, which led to an effective study. The study found that the regulatory framework for the regulation of legal relations in international air law is not complete enough to establish the necessary degree of responsibility for violating its rules, this factor raises a number of problems that need to be addressed for effective functioning in the future and lack of imbalance in its institutions. International air law is also closely linked to other areas (such as international humanitarian law, international maritime law and others). The Chicago Convention, the Warsaw Convention, the Brussels Protocol, the UN General Assembly Resolution, domestic legal acts of Ukraine (for example, the Air Code of Ukraine), and the doctrine of qualified lawyers of the 20th century were used as vivid examples of sources of international air law. One of the main problems in this area of public international law is the non-recognition of air borders by other countries, which leads to conflicts.

Бібліографічний опис

Батарчук І. І. Актуальні проблеми правового регулювання повітряного простору (кордону) в міжнародному праві / І. І. Батарчук , М. Ю. Якимчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 19-24. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.711

Ключові слова

повітряне право, міжнародне публічне право, міжнародний договір, повітряний простір, міжнародні польоти, air law, nternational public law, international agreement, airspace, international flights

Цитування

Батарчук І. І. Актуальні проблеми правового регулювання повітряного простору (кордону) в міжнародному праві / І. І. Батарчук , М. Ю. Якимчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 19-24. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.711