Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : магістерський дослідницький проект

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ "ОЮА"

Анотація

Ця магістерська робота досліджує ефективність використання казкотерапії для подолання агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У роботі представлено теоретичні засади та практичне застосування терапії казками, а також емпіричне дослідження, проведене з дітьми визначеної вікової категорії. У роботі аналізується вплив казкотерапії на емоційний стан дітей, виявляється її ефективність та потенціал у подоланні негативних емоційних станів. Результати дослідження вносять важливий вклад у психологію, розкриваючи нові можливості застосування казкотерапії для допомоги дітям, які зіткнулися з агресією та тривожністю. Методологія дослідження у магістерській роботі на тему «Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» включає кілька ключових елементів. По-перше, використовувалися теоретичний аналіз наукової літератури та емпіричні методи, включаючи спостереження, анкетування батьків та тестування за проективною методикою «Неіснуюча тварина». По-друге, в роботі застосовувалися експериментальні методи, які передбачали проведення та аналіз ефективності казкотерапії. Заняття з казкотерапії включали психологічні ігри та вправи, спрямовані на розвиток уяви та творчих здібностей дітей, а також на навчання їх конструктивним способам вираження емоцій і вирішення конфліктів. Висновки магістерської роботи підтверджують, що казкотерапія виявилася вельми ефективною у подоланні агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Цей метод допомагає дітям краще розуміти та висловлювати свої емоції, а також навчає їх конструктивним способам вирішення конфліктів. Таким чином, казкотерапія стає ефективним інструментом для психологічної підтримки та розвитку дітей. This master’s thesis investigates the effectiveness of fairy tale therapy in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. The work presents the theoretical foundations and practical application of fairy tale therapy, as well as empirical research conducted with children of a specific age group. The thesis analyzes the impact of fairy tale therapy on the emotional state of children, revealing its potential in overcoming negative emotional states. The research results contribute significantly to psychology, uncovering new possibilities for the application of fairy tale therapy to assist children who face aggression and anxiety. The methodology of the research in this master’s thesis on «Fairy Tale Therapy as a Tool for Overcoming Aggression and Anxiety in Preschool and Early School Age Children» includes several key elements. Firstly, theoretical analysis of scientific literature and empirical methods were used, including observation, parent surveys, and children’s drawing of a «Non-existent animal». Secondly, the work used experimental methods that involved conducting and analyzing the effectiveness of fairy tale therapy. Sessions of fairy tale therapy included psychological games and exercises aimed at developing imagination and creative abilities of children, as well as teaching them constructive ways of expressing emotions and resolving conflicts. The conclusions of the master’s thesis confirm that fairy tale therapy has proven to be very effective in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. This method helps children better understand and express their emotions, as well as teaches them constructive ways of resolving conflicts. Thus, fairy tale therapy becomes an effective tool for psychological support and development of children.

Бібліографічний опис

Ситник А. А. Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: магістерський дослідницький проект / А. А. Ситник. - Одеса : НУ "ОЮА", 2024. - 91 с.

Ключові слова

казкотерапія, дошкільний вік, молодший шкільний вік, агресія, тривога, психологічна підтримка, емоційний розвиток, виховання, поведінкова терапія, дитяча психологія, fairy tale therapy, preschool age, early school age, aggression, anxiety, psychological support, emotional development, education, behavioral therapy, child psychology

Цитування

Ситник А. А. Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : магістерський дослідницький проект. Одеса, 2024. 91 с.