Комунікативний та діяльнісний аспект особистості : магістерський дослідницький проект

dc.contributor.authorКонстантинова, Ірина Віталіївна
dc.date.accessioned2024-03-01T11:14:28Z
dc.date.available2024-03-01T11:14:28Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionКонстантинова І. В. Комунікативний та діяльнісний аспект особистості : магістерський дослідницький проект / І. В. Константинова. - Одеса : НУ "ОЮА", 2024. - 60 с.
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі надано результати дослідження комунікативного та діяльнісного аспектів особистості. Проведено теоретичний аналіз досліджень комунікативного потенціалу особистості, комунікативних властивостей та комунікативних здібностей. Розроблено програму емпіричного дослідження комунікативного та діяльнісного аспектів особистості. Емпірично доведено, що комунікативний аспект представлений потребою, ініціативністю у спілкуванні, широким колом спілкування, прагненням до налагодження дружніх стосунків з оточуючими, проявом турботи про інших людей, емпатичною спрямованістю, переважанням позитивних емоцій, життєрадісність, оптимізм, задоволеність від спілкування, що відбивається на їх стосунках з іншими. Діяльнісний аспект відбивається у спрямованості на соціально значимі цілі, прагнення даних дотримуватись соціально визнаних норм та правил, націленість на успішне виконання будь-яких завдань, успішність у навчальній діяльності, суспільного визнання в групі, сприяння вирішенню не тільки власних проблем, а й тих, що стоять перед групою; чіткість встановлення цілей та доведення справи до логічного завершення, здатність до подолання труднощів, розвинена відповідальність, організованість, почуття обов'язку і необхідністю виконання доручених справ. Відкритість новому досвіду опанування інноваціями, осмисленість, послідовність, наполегливість у виконанні діяльності. The qualification work presents the results of the study of communicative and activity aspects of personality. Theoretical analysis of researches of communicative potential of the person, communicative properties and communicative abilities is carried out. The program of empirical research of communicative and activity aspects of the personality is developed. It is empirically proven that the communicative aspect is represented by the need, initiative in communication, a wide range of communication, the desire to establish friendly relations with others, care for other people, empathic orientation, the predominance of positive emotions, cheerfulness, optimism, satisfaction with communication, relationships with others. The activity aspect is reflected in the focus on socially significant goals, the desire of the data to adhere to socially recognized norms and rules, the focus on successful performance of any tasks, success in educational activities, public recognition in the group, helping to solve not only their own problems stand in front of a group; clarity of goal setting and bringing the case to a logical conclusion, the ability to overcome difficulties, developed responsibility, organization, sense of duty and the need to perform the assigned tasks. Openness to new experience of mastering innovations, meaningfulness, consistency, persistence in performance of activity.
dc.identifier.citationКонстантинова І. В. Комунікативний та діяльнісний аспект особистості : магістерський дослідницький проект. Одеса, 2024. 60 с.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/27474
dc.publisherОдеса : НУ "ОЮА"
dc.subjectособистість
dc.subjectкомунікативність
dc.subjectкомунікативний потенціал комунікативний
dc.subjectдіальнісний аспект
dc.subjectкомунікативні властивості
dc.subjectpersonality
dc.subjectcommunicativeness
dc.subjectcommunicative potential communicative
dc.subjectactivity aspect
dc.subjectcommunicative properties
dc.titleКомунікативний та діяльнісний аспект особистості : магістерський дослідницький проект

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Магістерська_Константинова І..pdf
Size:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: