Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Харитонов, Є. О.
Харитонов, Е. О.
Kharitonov, E. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена визначенню домінант дослідження проблем правової адаптації України до умов внутрішнього ринку ЄС. З цією метою встановлено правову основу регулювання ринку ЄС, визначено зміст поняття «європейське приватне право», досліджено сутність правової адаптації як форми взаємодії правових систем. У статті також наведено та охарактеризовано чинники, які визна- чають цивілізаційну та психологічну сумісність України та ЄС, досліджено форму- вання української правової традиції в ретроспективному аспекті. Охарактеризова- но адаптаційний потенціал українського законодавства та визначено принципи правової адаптації. У контексті останнього встановлено значення DCFR для визначення методологічних засад розвитку цивільного законодавства України в аспекті вирішення завдання його адаптації до внутрішнього ринку ЄС.

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС / Є. О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 232-270.

Ключові слова

європейське право, право ЄС, концепт приватного права, правова адаптація, правова традиція, рецепція права, принципи DCFR, цивільне законодавство, европейское право, право ЕС, концепт частного права, правовая адаптация, правовая традиция, рецепция права, принципы DCFR, гражданское законодательство, European law, EU law, the concept of private law, legal adaptation, legal tradition, reception of law, principles of the DCFR, civil legislation

Цитування

Харитонов Є. О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС / Є. О. Харитонов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 232-270.