Technologies of influence on mass media in Ukraine: the post-communist context

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Zahirnyi, Oleksiy V.
Загірний, Олексій Валентинович
Загірний, О. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Częstochowa

Анотація

The article is devoted to transformations of technologies of political influence on mass media in Ukraine. The essence of the post-communist context of transformations of technologies influencing the mass media is determined. It consists in the transition from the Soviet heritage (state and party censorship, administrative pressure on journalists and editors) to the oligarchic model of mass media activity (the use of economic leverage, hidden political advertising, and dependence on the owner). The methodological approach of historical institutionalism is used to determine the transformations of technologies of influence of public power and oligarchic groups on the mass media in the post-communist context. It has been specified that the creation of a democratic model of mass media activity is an integral part of the democratization of the Ukrainian political process. The study of technologies of public power influence on the mass media allows reconstructing creatively some provisions of the theory of democratic transition, determining its essence and directions in Ukraine. Special emphasis is placed on the need to overcome the post-communist legacy and the importance of understanding the democratic transition of Ukraine as the achievement of its ultimate goal – full-fledged European and Euro-Atlantic integration. Despite the long debates in Ukrainian political science regarding the use of such terms as "post-communism" and "democratic transition", the events of recent years, and especially the war of the russian federation against Ukraine (i.e. actions aimed directly against the democratic transition of Ukraine) have convincingly proven the scientific value and the importance of researching the post-communist context of mass media activity. The essence of certain technologies of influence on the mass media, which characterize the relations between the government, society, and the mass media in the post-communist context, is noted.
Стаття присвячена трансформаціям технологій політичного впливу на ЗМІ в Україні. Визначено сутність посткомуністичного контексту трансформацій технологій впливу на ЗМІ. Він полягає в переході від радянської спадщини (державна та партійна цензура, адміністративний тиск на журналістів і редакторів) до олігархічної моделі діяльності ЗМІ (використання економічних важелів, прихована політична реклама, залежність від власника). Методологічний підхід історичного інституціоналізму використано для визначення трансформацій технологій впливу публічної влади та олігархічних груп на мас-медіа в посткомуністичному контексті. Зазначено, що створення демократичної моделі діяльності ЗМІ є невід’ємною частиною демократизації українського політичного процесу. Дослідження технологій публічно-владного впливу на ЗМІ дозволяє творчо реконструювати окремі положення теорії демократичного переходу, визначити його сутність та напрями в Україні. Особливий акцент зроблено на необхідності подолання посткомуністичної спадщини та важливості розуміння демократичного переходу України як досягнення її кінцевої мети – повноцінної європейської та євроатлантичної інтеграції. Незважаючи на тривалі дискусії в українській політичній науці щодо вживання таких термінів, як «посткомунізм» і «демократичний перехід», події останніх років, а особливо війна Російської Федерації проти України (тобто дії, спрямовані безпосередньо проти демократії) перехідної України) переконливо довели наукову цінність і важливість дослідження посткомуністичного контексту діяльності ЗМІ. Відзначено сутність окремих технологій впливу на ЗМІ, що характеризують відносини влади, суспільства та ЗМІ в посткомуністичному контексті.

Бібліографічний опис

Zahirnyi O. V. Technologies of influence on mass media in Ukraine: the post-communist context / O. V. Zahirnyi // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2022. – 55 (2022), nr 6. – S. 209-214. DOI https://doi.org/10.23856/5527

Ключові слова

mass media, Soviet censorship, oligarchic model of mass media, institutionalism, democratic transition, засоби масової інформації, радянська цензура, олігархічна модель ЗМІ, інституціоналізм, демократичний перехід, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science

Цитування

Zahirnyi O. V. Technologies of influence on mass media in Ukraine: the post-communist context / O. V. Zahirnyi // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2022. – 55 (2022), nr 6. – S. 209-214. DOI https://doi.org/10.23856/5527