Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Монаєнко, А. О.
Монаенко, А. А.
Monaenko, A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено розгляду поняття бюджетного правопорушення, проблемам розмежування фінансово-правових санкцій та санкцій фінансово-правової норми, аналізу юридичної природи бюджетно-правових санкцій Статья посвящена рассмотрению понятия бюджетного правонарушения, проблемам разграничения финансово-правовых санкций и санкций финансово-правовой нормы, анализа юридической природы бюджетно-правовых санкций. The article is devoted to the consideration of concept of budgetary offence, problems of differentiation of financially-legal approvals and approvals of financially-legal norm, analysis of legal nature of budgetary-legal approvals

Бібліографічний опис

Монаєнко А. О. Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства Ук- раїни. / А.О. Монаєнко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.27 - 36

Ключові слова

бюджетно-правова санкція, бюджетно-правова відповідальність, фінансово-правова відповідальність, санкція, фінансово-правові відносини, бюджетне правопорушення, бюджетне законодавство, бюджетно-правовая санкция, бюджетно-правовая ответственность, финансово-правовая ответственность, санкция, финансово-правовые отношения, бюджетное правонарушение, бюджетное законодательство, budgetary-legal approval, budgetary-legal responsibility, financially-legal responsibility, approval, financially-legal relations, budgetary offence, budgetary legislation

Цитування

Монаєнко А. О. Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України / А.О. Монаєнко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.27 - 36