Особливості впливу часової перспективи на основні складові самоефективності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Курова, Анастасія Володимирівна
Курова, А. В.
Курова, Анастасия Владимировна
Kurova, Anastasiia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Springer Netherlands

Анотація

Незважаючи на велику роль самоефективності в житті людини, проблема теоретичного та емпіричного дослідження цього явища не може бути визнана розробленою в повному обсязі. Спрямованість особистості на пізнання та реалізацію своїх внутрішніх резервів і можливостей визначає її самоефективність. Розвиток самоефективності є надзвичайно важливим, оскільки сучасному громадянину необхідно не лише бути обізнаним у сферах спілкування та діяльності, необхідно вірити в ефективність своєї особистості. Саме тому сьогодні висуваються підвищені вимоги до рівня розвитку особистості. Метою статті є аналіз результатів емпіричного дослідження впливу часової перспективи на основні складові самоефективності особистості. Констатовано, що орієнтація особистості у часі пов’язана з особливостями складових самоефективності. Так, досліджувані, орієнтовані на теперішній та минулий час, виявилися сміливими в оцінках ймовірності досягнення успіху у духовній сфері, успішними, цілеспрямованими та наполегливими в результатах досягнення матеріальних, соціальних та особистісних благ. Порівняно з респондентами зі спрямованістю на майбутнє, сприймали життя як процес набуття досвіду, процес боротьби за нові знання та право впливати на результат власної діяльності. Також досліджувані зі ставленням до минулого та теперішнього часу виявляли здатність рефлексії власного минулого з метою осмислення помилок та накопичення досвіду.
In spite of the important role of self-efficacy in human life, the issue of theoretical and empirical research of this concept is still understudied nowadays. Personal focus on learning and fulfillment of ones’ inner resources and possibilities determines the self-efficacy of a personality. The development of self-efficacy is very important, that is why the people should believe in the effectiveness of their personalities. The paper aims to analyze the results of the empirical research of the influence of time perspectives on the main components of self-efficacy. The sample included 110 students of the Faculty of Psychology of National University “Odessa Law Academy”. The following research techniques were used in the study: Self-Efficacy Test modified by A. Boyaryntseva and R. Krychevskyi, The Zimbardo Time Perspective Inventory, Aspirations Index by E.L. Deci, R. M. Ryan, Self-Assessment of Ontogenetic Reflection by M. P. Fetiskin. The temporal orientation of a personality is connected with the features of the components of self-efficacy. Thus, the respondents, focused on the present and past, demonstrate more courage in the appreciation of the probability to achieve “spiritual” success. They proved to be much more successful, focused and persistent in the achievement of material, social and personal benefits. On the contrary, the respondents focused on the future perceive the life as a process of gaining experience, a process of struggle for the new knowledge and the right to influence the final result of their own activity. Besides, the respondents, focused on the present and past, have shown the ability for reflection about their own past in order to analyze and understand the mistakes and to gain the experience.

Бібліографічний опис

Курова А. Особливості впливу часової перспективи на основні складові самоефективності / А. Курова // Science and education. - Issue 11. - Springer Netherlands, 2017. – P. 92-97.

Ключові слова

особистість, самоефективність, міжособистісне спілкування, рівень онтогенетичної рефлексії, часова перспектива особистості, personality, self-efficacy, interpersonal communication, level of the ontogenetic reflection, time perspective of a personality, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology

Цитування

Курова А. Особливості впливу часової перспективи на основні складові самоефективності / А. Курова // Science and education. - Issue 11. - Springer Netherlands, 2017. – P. 92-97.