Сучасна зарубіжна практика вирішення комерційних (торгових) спорів у судовому порядку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Федорова, Т. С.
Федорова, Т. С.
Fedorova, T. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

Сучасне зарубіжне законодавство по-різному вирішує питання про те, які суди повинні розглядати економічні (господарські) спори. Як правило, існують два способи вирішення цього питання: або створюються суди спеціальної юрисдикції, уповноважені розглядати економічні справи, або такі справи підвідомчі судам загальної юрисдикції.
Современное зарубежное законодательство по-разному решает вопрос о том, какие суды должны рассматривать экономические (хозяйственные) споры. Как правило, существует два способа решения этого вопроса: либо создаются суды специальной юрисдикции, уполномоченные рассматривать экономические дела, либо такие дела подведомственны судам общей юрисдикции.
Modern foreign legislation differently decides the question of which courts should consider economic disputes. As a rule, there are two ways to resolve this issue: either courts of special jurisdiction are created that are authorized to consider economic cases, or such cases are subordinate to courts of general jurisdiction.

Бібліографічний опис

Федорова Т. С. Сучасна зарубіжна практика вирішення комерційних (торгових) спорів у судовому порядку / Т. С. Федорова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. 79. – С. 141-150.

Ключові слова

комерційний спір, суд, загальна юрисдикція, спеціальна юрисдикція, коммерческий спор, суд, общая юрисдикция, специальная юрисдикция, commercial dispute, court, general jurisdiction, special jurisdict

Цитування

Федорова Т. С. Сучасна зарубіжна практика вирішення комерційних (торгових) спорів у судовому порядку / Т. С. Федорова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. 79. – С. 141-150.