Ревнощі як психологічна проблема : магістерський дослідницький проект

dc.contributor.authorКолесниченко, Марина
dc.contributor.authorКолесниченко М.
dc.date.accessioned2024-03-01T11:03:17Z
dc.date.available2024-03-01T11:03:17Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionКолесниченко М. Ревнощі як психологічна проблема : магістерський дослідницький проект / . - Одеса : НУ "ОЮА", 2024. - 44 с.
dc.description.abstractУвагу до вивчення дефініції феномену ревнощів шлюбних партнерів виявляють дослідники різних сфер наукових знань, насамперед психології, культурології, медицини, права та юриспруденції, що вказує на міждисциплінарний характер досліджуваного явища. Водночас, можна спостерігати певну методологічну невизначеність і поверховість накопичених знань у дослідженні проблеми ревнощів як системного та структурно-динамічного феномену особистості. Переживання особистістю ревнощів є сильним афективним почуттям, яке породжує складні конфлікти, викликає стресові стани та глобально дезорганізує людські стосунки. Зазвичай, ревнощі виникають у ситуаціях соціальної взаємодії і можуть посилюватися в результаті ситуацій, що пов’язані з втратою престижу, при невдачах, загрозі гідності особистості. Окрім того, різні ситуації та події, що дезорганізують особистість і причиною яких є переживання ревнощів, свідчать про те, що сфера зазначеної проблематики виходить за традиційні рамки проявів ревнощів. Так, сьогодні спостерігається значна кількість ситуацій, які охоплюють всі сфери життєдіяльності особистості, наприклад, переживання ревнощів у родинних і дружніх стосунках, у професійній сфері та між людьми в спорті, науці, мистецтві, політиці тощо. При цьому, варто погодитись, що ревнощі – це досить сильне почуття, яке можуть відчувати багато людей. При цьому, для когось воно має негативне забарвлення, а інша особа вважає його цілком природним для будь-якої здорової особистості. Існують думки, що ревнощі здатні як знищувати кохання, так і ставати прямим доказом кохання – «ревнує, отже любить». Для когось ревнощі є ознакою невпевненості людини в собі та підкріплюють комплекс неповноцінності, а для когось – це звичайнісінька боротьба за своє щастя. Attention to the study of the definition of the phenomenon of jealousy of marriage partners is shown by researchers in various fields of scientific knowledge, primarily psychology, cultural studies, medicine, law and jurisprudence, which indicates the interdisciplinary nature of the phenomenon being studied. At the same time, one can observe a certain methodological uncertainty and superficiality of accumulated knowledge in the study of the problem of jealousy as a systemic and structural-dynamic phenomenon of the individual. Personal experience of jealousy is a strong affective feeling that generates complex conflicts, causes stressful situations and globally disorganizes human relationships. Usually, jealousy arises in situations of social interaction and can intensify as a result of situations related to the loss of prestige, failures, threats to the dignity of the individual. In addition, various situations and events that disorganize the personality and the cause of which is the experience of jealousy, indicate that the sphere of the mentioned problems goes beyond the traditional framework of manifestations of jealousy. Yes, today there is a significant number of situations that cover all spheres of an individual's life, for example, experiencing jealousy in family and friendly relationships, in the professional sphere and between people in sports, science, art, politics, etc. At the same time, it is worth agreeing that jealousy is a rather strong feeling that many people can feel. At the same time, for someone it has a negative color, while another person considers it completely natural for any healthy person. There are opinions that jealousy can both destroy love and become a direct proof of love - "he is jealous, therefore he loves." For some, jealousy is a sign of a person's self-doubt and reinforces an inferiority complex, while for some, it is an ordinary struggle for their happiness.
dc.identifier.citationКолесниченко М. Ревнощі як психологічна проблема: магістерський дослідницький проект. Одеса, 2024. 44 с.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/27473
dc.publisherОдеса : НУ "ОЮА"
dc.subjectревнощі
dc.subjectтривога
dc.subjectпсихологічна залежність
dc.subjectдовіра
dc.subjectвідносини
dc.subjectjealousy
dc.subjectanxiety
dc.subjectpsychological dependence
dc.subjecttrust
dc.subjectrelationships
dc.titleРевнощі як психологічна проблема : магістерський дослідницький проект

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Магістерська_Колесниченко М..pdf
Size:
884.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: