Староста в реалізації права на місцеве самоврядування: окремі аспекти законодавчого регулювання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Алмаші, І. М.
Almashi, I. M.
Алмаші, М. М.
Almashi, M. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У даній статті досліджено окремі аспекти правового регулювання старости як інституції, спрямованої на забезпечення реалізації права жителів територіальних громад, які не є адміністративним центром, на місцеве самоврядування. Розкрито історико-правовий аспект виникнення посади старости, компетенцію старости за чинним законодавством. Проаналізовано пропозиції щодо зміни законодавства в даній сфері, досліджено поняття старостинського округу та запропоновано зміни до законодавства в частині регулювання правового статусу старости. Із метою створення у громадах умов для належного представлення інтересів всіх жителів у вирішенні питань місцевого значення були внесені зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і включена до системи місцевого самоврядування України нова посадова особа місцевого самоврядування – староста. Така посада є виборною і може бути утворена місцевою радою об’єднаної територіальної громади в усіх населених пунктах у межах її юрисдикції, за винятком поселення, що є адміністративним центром об’єднаної територіальної громади. Інститут старости з власними повноваженнями і відповідальністю перед людьми, які його обрали, набуває нині великого значення. Зменшення дистанції між громадянином і уповноваженим органом є однією із головних цілей децентралізації. Староста у багатьох селах України є найближчим до людей представником місцевого самоврядування. Це лідер, якому громадяни виразили підтримку, і нова інституція, утворена для того, щоби інтереси усіх жителів сіл в об’єднаних територіальних громадах були враховані, щоб соціальні, по- бутові й інші потреби мешканців села були задоволені, щоб проблеми місцевого значення вирішувалися відкрито, швидко і зрозуміло. З огляду на важливість діяльності старости для розвитку громади та значимість для територіальної громади його компетенції необхідно внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, потрібно встановити вимоги щодо віку, освіти, володіння державною мовою та строку проживання на території відповідного старостинського округу.
This article examines certain aspects of the legal regulation of headman as an institution aimed at ensuring the realization of right of residents of territorial communities, which are not the administrative center, to local self-government. The historical and legal aspect of the position of the headman, the competence of the headman under the current legislation are revealed, the proposals on changes of the legislation in this sphere are analyzed, the notion of the headman’s district is investigated and the changes to current legislation are proposed. In order to create conditions in the communities for the proper representation of the interests of all residents in addressing issues of local importance, amendments were made to the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine” and a new local government official was included in the system of local self-government. Such a position is elective and may be created by the local council of the united territorial community in all settlements within its jurisdiction except for the settlement, which is the administrative center of the united territorial community. The institute of headman, with its own powers and responsibilities to the people who elected them, is gaining great importance today. Reducing the distance between the citizen and the authority has one of the main goals of decentralization. The headman is the closest representative of local self-government bodies to the people, he is a leader to whom citizens have expressed support, it is a new official, a new institution created to ensure that the interests of all villagers in the united territorial communities are taken into account, that the social, household and other needs of the villagers are met, that problems of local significance be solved quickly, openly, clearly. Given the importance of the headman for the development of the community, given the importance for the territorial community of its competence, it is necessary to amend the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine” to establish requirements for age, education, state language and residence in the relevant district.

Бібліографічний опис

Алмаші І. М. Староста в реалізації права на місцеве самоврядування: окремі аспекти законодавчого регулювання / І. М. Алмаші, М. М. Алмаші // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 10-18. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.710

Ключові слова

староста, посадова особа місцевого самоврядування, старостинський округ, децентралізація, вимоги до старост, підзвітність старост, headman, local government official, headman’s district, decentralization, requirements for headmen, accountability of headmen

Цитування

Алмаші І. М. Староста в реалізації права на місцеве самоврядування: окремі аспекти законодавчого регулювання / І. М. Алмаші, М. М. Алмаші // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 10-18. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.710