Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Онищук, Н. Ю.
Онищук, Н. Ю.
Onyshchuk, N. Y

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми відповідальності за порушення фінансового законодавства. Однією з основних причин дискусійності проблеми фінансово-правової відповідальності є певна новизна цього інституту. Характер фінансових санкцій має суттєві особливості, порівняно з санкціями за порушення кримінального та адміністративного законодавства. Однак фінансова відповідальність повинна охоплювати наслідки всіх порушень фінансового законодавства (яке, крім податкового, включає також і бюджетне, валютне і т.д.). У такому векторі фінансову відповідальність можна розглядати як певну теоретичну родову конструкцію, яка має свої діючі видові прояви —податкову і бюджетну. В статье рассматривается проблема ответственности за нарушение финансового законодательства. Одной из основных причин дискуссионности проблемы финансово-правовой ответственности является определенная новизна этого института. Характер финансовых санкций имеет существенные особенности по сравнению с санкциями за нарушение уголовного и административного законодательства. Однако финансовая ответственность должна охватывать последствия всех нарушений финансового законодательства (которое, кроме налогового, включает также и бюджетное, валютное и т.д.). В таком векторе финансовую ответственность можно рассматривать как теоретическую родовую конструкцию, которая имеет свои действующие видовые проявления — налоговую и бюджетную. The article is devoted to the problem of responsibility for violation of financial legislation. One of the main reasons of controversial character of the problem of financial responsibility is a certain novelty of this phenomenon. The nature of financial sanctions has significant features compared to sanctions for violation of criminal and administrative legislation. However, financial responsibility has to cover the consequences of violations of financial legislation (which, in addition to tax, includes budgetary, currency legislation, etc.). In this vector financial responsibility may be considered as a generic theoretical construction that has its specific valid displays — tax and budgetary responsibility

Бібліографічний опис

Онищук Н. Ю. Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин / Н.Ю. Онищук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.121 - 129

Ключові слова

порушення фінансового законодавства, фінансова відповідальність, податкова відповідальність, бюджетна відповідальність, ответственность, нарушение финансового законодательства, финансовая ответственность, налоговая ответственность, бюджетная ответственность, responsibility, violation of financial legislation, financial responsibility, tax liability, budgetary responsibility, відповідальність

Цитування

Онищук Н. Ю. Відповідальність суб’єктів фінансових правовідносин / Н.Ю.Онищук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.121 - 129