Застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Чехович, Тетяна Валеріївна
Чехович, Т. В.
Чехович, Татьяна Валерьевна
Chekhovych, Tetiana V.
Chekhovych, T. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

У статті досліджено актуальні питання застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління. Проведено аналіз нормативно-правових актів України, які становлять собою нормативно-правову основу для здійснення юрисдикційної діяльності суб’єктів публічного управління, що дозволяє припустити авторові, що саме в них мають бути закріплені усі вимоги до неї, включаючи дотримання принципу рівності під час розгляду адміністративних справ і прийняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, обрання відповідного стягнення та його накладення тощо. Автором наголошено на необхідності докорінної зміни підходу суб’єктів нормотворчих повноважень до регламентації принципу рівності та механізму його забезпечення.
Применение принципа равенства граждан перед законом в юрисдикционной деятельности субъектов публичного управления. В статье исследованы актуальные вопросы применения принципа равенства граждан перед законом в юрисдикционной деятельности субъектов публичного управления. Проведен анализ нормативно-правовых актов Украины, которые представляют собой нормативно-правовую основу для осуществления юрисдикционной деятельности субъектов публичного управления, что позволяет предположить автору, что именно в них должны быть закреплены все требования к ней, включая соблюдение принципа равенства при рассмотрении административных дел и принятия решения о привлечении к административной ответственности, избрание соответствующего взыскания и его наложения и тому подобное. Автором отмечена необходимость коренного изменения подхода субъектов нормативных полномочий в регламентации принципа равенства и механизма его обеспечения.
Application of the principle of equality of citizens before law in the jurisdictional activity of the subject of public administration. The article investigates the actual issues of the application of the principle of equality of citizens before the law in the jurisdiction of public administration actors. The analysis of normative legal acts of Ukraine, which constitute the regulatory and legal basis for the implementation of the jurisdictional activity of public administration entities, has been carried out, which allows the author to assume that all requirements to it should be fixed, including the observance of the principle of equality during the consideration of administrative cases and taking decisions on bringing to administrative responsibility, the selection of the corresponding penalty and its imposition, etc. The author stresses the need for a radical change in the approach of the subjects of normative authorities to the regulation of the principle of equality and the mechanism for its provision.

Бібліографічний опис

Чехович Т. В. Застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління / Т. В. Чехович // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 144-154.

Ключові слова

засада, принцип, принцип рівності громадян перед законом, публічне управління, юрисдикційна діяльність, публічне управління, суб’єкти публічного управління, основа, принцип, принцип равенства граждан перед законом, публичное управление, юрисдикционная деятельность, публичное управление, субъекты публичного управления, ambush, principle, principle of equality of citizens before the law, public administration, jurisdictional activity, public administration, subjects of public administration

Цитування

Чехович Т. В. Застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління / Т. В. Чехович // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 144-154.