Авторське право на фотографічні твори та право особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Кулініч, О. О.
Кулинич, О. А.
Кulinich, O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена проблемам охорони авторських прав на фотографічні твори та права особи на власне зображення. Визначається стан дослідження відносин у даній сфері. Характеризується коло проблемних питань, не врегульованих чинним законодавством. Обираються напрямки наступних досліджень з даної тематики. Статья посвящена проблема охраны авторських прав на фотографические произведения и права личности на собственное изображение. Определяется состсояние исследования отношений в данной сфере. Характеризуется круг проблемних вопросов, которые не решены действующим законодательством. Выбираются направления для последующих исследований по данной тематике. The article is devoted to the problem of protecting avtorskih rights to photographic works and the individual right to own image. Determined sostsoyanie research relations in the field. Characterized range of problematic issues are not solved the current legislation. Selected areas for posl³duyuschih research on the subject

Бібліографічний опис

Кулініч О. О. Авторське право на фотографічні твори та право особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження. / О.О. Кулініч // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 349 - 358

Ключові слова

фотографічний твір, авторські права, зображення, фізична особа, охорона прав, фотографическое произведение, авторские права, изображение, физическое лицо, охрана прав, photographic work, copyrights, image, individual, protection of rights

Цитування

Кулініч О. О. Авторське право на фотографічні твори та право особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження / О.О. Кулініч // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.349 - 358