Міністерство оборони України як суб’єкт адміністративноправового регулювання у сфері патріотичного виховання.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Александров, М. Є.
Aleksandrov, M. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті розглянуто особливості статусу Міністерства оборони України як суб’єкта адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання. Патріотичне виховання громадян України сьогодні є важливим завданням державної політики, до ви- конання якого залучені органи державної влади, зокрема й у сфері національної безпеки і оборони України. Актуальність теми зумовлена реалізацією Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020–2025 роки, для успішного виконання завдань якої необхідно розробити усі питання, що стосуються патріотичного виховання (зокрема, адміністративно-правовий статус його учасників). Автор на основі аналізу наукової літератури визначає, які органи та посадові особи можуть бути суб’єктами адміністративно-правового регулювання, а також окреслює складники статусу таких суб’єктів, до яких належать повноваження, права, обов’язки та відповідальність таких суб’єктів. Застосовуючи метод документального аналізу, автор на основі чинних нормативно-правових актів визначає повноваження, які Міністерство оборони України має у сфері адміністративно-правового регулювання досліджуваної галузі; аналізує завдання відомства щодо військово-патріотичного та національно-патріотичного виховання; наводить приклади участі Міністерства оборони України в адміністративно-правовому регулюванні патріотичного виховання. Наукова новизна дослідження полягає у розробленні авторського визначення суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання як органів, що наділені відповідними владними й організаційними повноваженнями, за допомогою яких вони впливають на суспільні відносини у сфері патріотичного виховання. У висновках автор на підставі проведеного дослідження окреслює коло повноважень Міністерства оборони України щодо адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання на підставі чинних нормативно-правових актів. Подальше дослідження можливе за напрямом визначення місця та ролі Міністерства оборони України в системі суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання.
The article considers the peculiarities of the status of the Ministry of Defense of Ukraine as a subject of administrative and legal regulation in the field of patriotic education. Patriotic education of the citizens of Ukraine today is an important task of state policy. There are public authorities in the field of national security and defense of Ukraine, which involved in implementation of policy of patriotic education. The urgency of the topic is due to the implementation of the Strategy of national-patriotic education for 2020–2025. It is necessary to develop all issues related to patriotic education, including the administrative and legal status of its participants, for the successful implementation of this Strategy. The authors analysed scientific literature and determined which authorities and officials can be the subjects of administrative and legal regulation, outline the components of the status of such entities, which include the powers, rights, duties and responsibilities of such entities. Authors applying the method of documentary analysis and determined the powers that the Ministry of Defense of Ukraine has in the field of administrative and legal regulation of the study area, analyze the department’s tasks of military-patriotic and national-patriotic education, and give examples of the Ministry of Defense Of Ukraine’s participant in the administrative and legal regulation of patriotic education. The scientific novelty of the study is to develop an author’s definition of the subject of administrative and legal regulation in the field of patriotic education as authority’s bodies endowed with appropriate governmental and organizational powers, with the help of influencing on public relations in the field of patriotic education. In the conclusions, the authors on the basis of the research outline the scope of powers of the Ministry of Defense of Ukraine regarding administrative and legal regulation in the field of patriotic education on the basis of current regulations. Further development of the study is possible in the direction of determining the place and role of the Ministry of Defense of Ukraine in the system of subjects of administrative and legal regulation in the field of patriotic education.

Бібліографічний опис

Александров М. Є. Міністерство оборони України як суб’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання / М. Є. Александров // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 3-9. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.709.

Ключові слова

статус суб’єктів адміністративного права, адміністративно-правовий статус, повноваження, національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, нормативно-правові акти, status of subjects of administrative law, administrative-legal status, powers, national-patriotic education, military-patriotic education, normative-legal acts

Цитування

Александров М. Є. Міністерство оборони України як суб’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання / М. Є. Александров // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 3-9. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.709.