10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : збірник доповідей науково-практичної конференції (м. Київ, 14 листопада, 2014 р.)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

У збірник включено матеріали доповідей, присвячені аналізу основних здобутків Господарського кодексу України 2003 року у правовій системі України як основного акту господарського законодавства. Обговорюються теоретичні та практичні аспекти десятирічного застосування Господарського кодексу України господарськими судами та державними органами, реалізації його положень у відносинах суб’єктів господарювання, визначені основні проблемні аспекти застосування кодексу та перспективи поглиблення господарської кодифікації у контексті євроінтеграційних процесів та економічних реформ в Україні. Збірник може бути корисним як для науковців у сфері економіки та права, так і для суддів господарських судів, бізнес-адвокатів, юрисконсультів підприємств та інших осіб, що займаються юридичною практикою у сфері правового забезпечення економіки.
The collection includes materials of reports devoted to the analysis of the main achievements of the Commercial Code of Ukraine of 2003 in the legal system of Ukraine as the main act of economic legislation. Theoretical and practical aspects of ten-year application of the Commercial Code of Ukraine by commercial courts and state bodies, implementation of its provisions in the relations of economic entities are discussed. The collection can be useful for scholars in the field of economics and law, as well as for judges of commercial courts, business lawyers, legal advisers and other persons engaged in legal practice in the field of legal support of economics.

Бібліографічний опис

10 років застосування Господарського кодексу України сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практич. конф. (м. Київ, 14 листоп., 2014 р.) / голова ред. кол. О. П. Подцерковний. – Одеса : Юридична література, 2014. – 400 с.

Ключові слова

Господарський кодекс України як основа захисту суб’єктів господарювання, Господарський кодекс України в політико-правових реаліях сьогодення, Перспективи вдосконалення окремих положень Господарського кодексу України, галузеві проблеми господарського права, поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання, Economic Code of Ukraine as a basis for protection of business entities, The Economic Code of Ukraine in the political and legal realities of today, Prospects for improving certain provisions of the Commercial Code of Ukraine, the concept of financial activity of economic entities, sectoral problems of economic law, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

10 років застосування Господарського кодексу України сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практич. конф. (м. Київ, 14 листоп., 2014 р.) / голова ред. кол. О. П. Подцерковний. – Одеса : Юридична література, 2014. – 400 с.