Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових відносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Андронова, Вікторія Артурівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

В статті здійснено дослідження підстав виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин, що сприяло вирішенню важливого практичного завдання, яке полягає у забезпеченні балансу інтересів працівників і роботодавців як основних суб’єктів трудового права, проводиться правовий аналіз діючого трудового законодавства, що регулює різні види колективних трудових правовідносин, вказується на їх особливості. В статье проведено исследование оснований возникновения, изменения и прекращения коллективных трудовых правоотношений, которое способствовало решению важного практического задания, заключавшегося в обеспечении баланса интересов работников и работодателей как основных субъектов трудового права, проводится правовой анализ действующего трудового законодательства, которое регулирует различные виды коллективных трудовых правоотношений, указываются их особенности. Research grounds of origin, change and stopping of collective labour legal relationships, that assisted the decision of important practical task, that consists in providing of balance of interests of workers and employers as basic labour legal subjects, are done in the article, the legal analysis of current labour legislation that regulates different types of collective labour legal relationships is conducted, specified on their feature.

Бібліографічний опис

Андронова В. А. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин / В. А. Андронова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 52. – С. 327-335.

Ключові слова

колективні трудові правовідносини, трудові правовідносини, баланс інтересів, суб’єкти трудового права, коллективные трудовые правоотношения, трудовые правоотношения, баланс интересов, субъекты трудового права, collective labour legal relationships, labour relationships, balance of interests, labour legal subjects

Цитування