Структурність права як його універсальність

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Горобець, Костянтин Валерійович
Горобец, Константин Валерьевич
Gorobets, Kostiantyn V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті з позицій критики традиційних підходів до розуміння структури права запропоновано постструктуралістське її бачення як єдності догми права, суб’єкта, цінностей правової сфери та правової ситуації. Доведено, що правова ситуація виступає в якості динамічної складової структури права. По-новому розглянуто співвідношення між структурою права та правовою системою. Продемонстровано, що правова система є локалізованим (або глобалізованим) варіантом реалізації універсальної структури права. На основі цього запропоновано крім властивості системності виділяти властивість структурності права, що виражається через його універсальність.
В статье с позиций критики традиционных подходов к пониманию структуры права предложено постструктуралистское ее видение как единства догмы права, субъекта, ценностей правовой сферы и правовой ситуации. Доказано, что правовая ситуация выступает в качестве динамической составляющей структуры права. По-новому рассмотрены соотношения между структурой права и правовой системой. Продемонстрировано, что правовая система является локализованным (или глобализированным) вариантом реализации универсальной структуры права. На основе этого предложено кроме свойства системности выделять свойство структурности права, что выражается через его универсальность.
The article from the standpoint of criticism of traditional approaches to understanding the structure of law its vision as a unity of dogma of law, subject, values of legal area and legal situation. It is proved that the legal situation acts as a dynamic component of the structure of law. A relationship between the structure of law and legal system is analyzed from new positions. It is demonstrated that the legal system is localized (or globalized) variant of the universal structure of law. It is based that law besides its system character has structural character.

Бібліографічний опис

Горобець К.В. Структурність права як його універсальність / К. В. Горобець // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. - Одеса : Фенікс, 2012. - Вип. 44. - С. 102-112.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::Jurisprudence, структура права, система права, структурність права, структурность права, правові цінності, правовые ценности, structure of law, system of law, legal values

Цитування

Горобець К.В. Структурність права як його універсальність / К. В. Горобець // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. - Одеса : Фенікс, 2012. - Вип. 44. - С. 102-112.