Проспект цінних паперів як інструмент розкриття інформації на фондовому ринку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Виговський, О. І.
Выговский, А. И.
Vygovskyy, А. I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню правових питань використання проспекту як засобу забезпечення та розкриття інформації та ринку цінних паперів. У статті аналізується правова природа проспекту цінних паперів, питання відповідальності емітента та інших осіб за недостовірну інформацію в проспекті, а також результати гармонізаційних процесів у сфері правового регулювання випусків та розміщення цінних паперів у рамках ЄС, в тому числі в контексті запровадження «принципу взаємного визнання» щодо зареєстрованих проспектів цінних паперів як ключового принципу забезпечення формування єдиного європейського фондового ринку.
Статья посвящена освещению правовым вопросам использования проспекта как средства обеспечения и раскрытия информации и рынка ценных бумаг. В статье анализируется правовая природа проспекта ценных бумаг, вопросы ответственности эмитента и других лиц за недостоверную информацию в проспекте, а также результаты гармонизационных процессов в сфере правового регулирования выпусков и размещения ценных бумаг в рамках ЕС, в том числе в контексте внедрения «принципа взаимного признания» о зарегистрированных проспектов ценных бумаг в качестве ключевого принципа обеспечения формирования единого европейского фондового рынка.
Securities prospectus as an instrument of disclosure at stock market. This article highlights legal issues of using securities prospectus as a document ensuring disclosure at the securities market. The author of the article analyzes legal nature of securities prospectus, misrepresentation liability of an issuer and other persons for false information contained in the prospectus, as well as the results of harmonization processes in legal regulation of issue and placement of securities within EU, in particular, in the context of introduction of mutual recognition principle regarding registered securities prospectuses as key principle underlying the formation of single European stock market.

Бібліографічний опис

Виговський О. І. Проспект цінних паперів як інструмент розкриття інформації на фондовому ринку / О. І. Виговський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 48-55.

Ключові слова

цінні папери, проспект, емітент, інвестор, «принцип взаємного визнання», ценные бумаги, проспект, эмитент, инвестор, «принцип взаимного признания», securities, prospectus, issuer, investor, "mutual recognition principle"

Цитування

Виговський О. І. Проспект цінних паперів як інструмент розкриття інформації на фондовому ринку / О. І. Виговський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 48-55.