Застосування Європейським судом із прав людини статті 8 Конвенції про захист прав людини під час захисту персональних даних

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Гуйван, П. Д.
Гуйван, П. Д.
Huivan, P. D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ефективності та дієвості міжнародного регулювання порядку обробки персональних даних. Проаналізовано механізм судового правотворення на рівні прецедентних рішень Європейського суду з прав людини. Наведено конкретні рішення, у яких тлумачаться та конкретизуються окремі принципи Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Надано пропозиції щодо врахування цих підходів у національному законодавстві.
Применение Европейским судом по правам человека статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод при защите персональных данных. Статья посвящена исследованию эффективности и действенности международного регулирования порядка обработки персональных данных. Проанализирован механизм судебного правотворчества на уровне прецедентных решений Европейского суда по правам человека. Приведены конкретные решения, в которых толкуются и конкретизируются отдельные принципы Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Представлены предложения по учету этих подходов в национальном законодательстве.
The application by the European Court of Human Rights of Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms for the protection of personal data. The article is devoted to the study of efficiency and effectiveness of international regulation of the procedure for processing personal data. The mechanism of judicial lawmaking at the level of precedent decisions of the European Court of Human Rights is analyzed. Specific decisions are given, in which certain principles of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are interpreted and concretized. Proposals on the incorporation of these approaches in national legislation are presented.

Бібліографічний опис

Гуйван П. Д. Застосування Європейським судом із прав людини статті 8 Конвенції про захист прав людини під час захисту персональних даних / П. Д. Гуйван // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 38-46.

Ключові слова

персональні дані, охорона приватного життя, концепція приватного життя, персональные данные, охрана частной жизни, концепция частной жизни, personal data, protection of privacy, privacy concept

Цитування

Гуйван П. Д. Застосування Європейським судом із прав людини статті 8 Конвенції про захист прав людини під час захисту персональних даних / П. Д. Гуйван // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 38-46.