Higher Legal Education in Ukraine in the 21st Century: Current Situation and Development Issues

dc.contributor.authorКостова, Наталія Іванівна
dc.contributor.authorКостова, Н. І.
dc.contributor.authorКостова, Наталья Ивановна
dc.contributor.authorKostova, Natalia I.
dc.contributor.authorАннєнкова, Ірина Петрівна
dc.contributor.authorАннєнкова, І. П.
dc.contributor.authorАнненкова, Ирина Петровна
dc.contributor.authorAnnienkova, Iryna P.
dc.contributor.authorНагорна, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorНагорна, Н. В.
dc.contributor.authorНагорная, Наталья Владимировна
dc.contributor.authorNahorna, Nataliia V.
dc.contributor.authorГуща, Павло Сергійович
dc.contributor.authorГуща, П. С.
dc.contributor.authorГуща, Павел Сергеевич
dc.contributor.authorHushcha, Pavlo S.
dc.contributor.authorHushcha, Pavlo
dc.date.accessioned2021-02-08T10:58:06Z
dc.date.available2021-02-08T10:58:06Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionKostova N. Higher Legal Education in Ukraine in the 21st Century: Current Situation and Development Issues / N. Kostova, I. Annienkova, N. Nahorna, P. Hushcha // Amazonia Investiga. – V. 9 (27). – Universidad de la Amazonia, 2020. – P. 42-51.en_US
dc.description.abstractImportance of the given topic is explained not only by international cooperation, globalization, informatization, changes of priorities in social, economic and educational policies, but also various transformations in higher legal education in the international context. The purpose of the given study is to examine the current condition of Ukrainian higher legal education and to analyze its statistical indicators, actual features and development issues. The following methods of scientific research were used in the present study: interpretative and comparative-historical analysis, methods of chronology, comparison, research and historical retrospection. As a result thereof, some peculiarities of Ukrainian higher legal education were determined. Firstly legal studies degree programs are offered by classic universities, legal higher education establishments and non-dedicated higher education establishments. Secondly there is an uneven regional distribution of higher education establishments and licensed number of future students in legal studies degree programs. Thirdly higher legal education has been commercialized. Moreover the legal studies degree programs are chosen most often by future students, although the majority of graduates is not employed in the obtained occupation. Furthermore the European and national approaches to the legal higher education are combined. Additionally learning standards in higher legal education are defined by state and self-governing professional establishments. Lastly, it can be concluded that not only a dynamic pattern analysis in higher legal education quality, but also anticipation and definition of development tendencies in higher legal education are affected by constant changes in the procedure of the unified proficiency admission test for the legal studies degree programs.en_US
dc.description.abstractАктуальність теми даного дослідження зумовлена процесами розширення міжнародної співпраці, глобалізації та інформатизації, зміною пріоритетів у соціально-економічній та освітній політиці, масштабністю та різноманітністю перетворень у галузі вищої юридичної освіти в інтернаціональному контексті. Мета даного дослідження полягає у вивченні сучасного стану вищої юридичної освіти України та аналізі не тільки її основних статистичних показників, але також актуальних особливостей та проблем розвитку. Для написання статті були використані наступні методи наукових досліджень та наукового пізнання, такі як –інтерпретаційний та порівняльно-історичнийаналіз, методи хронології, порівняння, дослідження та історичної ретроспекції. У результаті цього дослідження були визначені деякі особливості української вищої юридичної освіти. По-перше, освітні програми у вищій юридичній освіті пропонуються різними за формою закладами вищої освіти: класичними університетами, профільними юридичними закладами вищої освіти та непрофільними закладами вищої освіти. По-друге, спостерігається певна нерівномірність розподілу обсягів підготовки юридичних кадрів за регіонами та ліцензованої кількості майбутніх здобувачів вищої освіти в юридичних закладах вищої освіти. По-третє, відзначається комерціалізація у галузі вищої юридичної освіти. По-четверте, варто наголосити на високій популярності правничих спеціальностей серед майбутніх здобувачів вищої освіти попри низький рівень працевлаштування випускників юридичних закладів вищої освіти. По-п’яте, в українській вищій юридичній освіті поєднуються європейський та національний підходи щодо навчання та викладання. По-шосте, під час визначення стандартів вищої юридичної освіти поєднують свої зусилля державні та самоврядні професійні органи. Нарешті, можна зробити висновок, що постійні зміни формату та змісту єдиного фахового вступного випробування для юридичних спеціальностей у закладах вищої освіти негативно впливають на передбачення та визначення тенденцій розвитку у галузі вищої юридичної освіти, а також на динамічний структурний аналіз якості вітчизняної вищої юридичної освіти.
dc.description.abstractАктуальность темы исследования обусловлена ​​процессами расширения международного сотрудничества, глобализации и информатизации, изменением приоритетов в социально-экономической и образовательной политике, масштабностью и разнообразием преобразований в области высшего юридического образования в международном контексте. Цель данного исследования заключается в изучении современного состояния высшего юридического образования Украины и анализе не только ее основных статистических показателей, но также актуальных особенностей и проблем развития. Для написания статьи были использованы следующие методы научных исследований и научного познания, такие как интерпретационный и сравнительно-исторический анализ, методы хронологии, сравнения, исследования и исторической ретроспекции. В результате этого исследования были определены некоторые особенности украинского высшего юридического образования. Во-первых, образовательные программы в высшем юридическом образовании предлагаются различными по форме вузами: классическими университетами, профильными юридическими вузами и непрофильными вузами. Во-вторых, наблюдается определенная неравномерность распределения объемов подготовки юридических кадров по регионам и лицензированного количества будущих соискателей высшего образования в юридических учреждениях высшего образования. В-третьих, отмечается коммерциализация в области высшего юридического образования. В-четвертых, стоит отметить высокую популярность юридических специальностей среди будущих соискателей высшего образования, несмотря на низкий уровень трудоустройства выпускников юридических высших учебных заведений. В-пятых, в украинском высшем юридическом образовании сочетаются европейский и национальный подходы в обучении и преподавания. В-шестых, при определении стандартов высшего юридического образования объединяют свои усилия государственные и самоуправляющиеся профессиональные органы. Наконец, можно сделать вывод, что постоянные изменения формата и содержания единого вступительного экзамена для юридических специальностей в учреждениях высшего образования негативно влияют на прогнозирование и определение тенденций развития в сфере высшего юридического образования, а также на динамический структурный анализ качества отечественного высшего юридического образования.
dc.identifier.citationKostova N. Higher Legal Education in Ukraine in the 21st Century: Current Situation and Development Issues / N. Kostova, I. Annienkova, N. Nahorna, P. Hushcha // Amazonia Investiga. – V. 9 (27). – Universidad de la Amazonia, 2020. – P. 42-51.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/14248
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUniversidad de la Amazoniaen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjecthigher educationen_US
dc.subjecthigher education establishmentsen_US
dc.subjecthigher legal educationen_US
dc.subjectissuesen_US
dc.subjectрозвитокen_US
dc.subjectвища освітаen_US
dc.subjectзаклади вищої освітиen_US
dc.subjectюридична вища освітаen_US
dc.subjectпроблемиen_US
dc.subjectразвитиеen_US
dc.subjectвысшее образованиеen_US
dc.subjectвысшие учебные заведенияen_US
dc.subjectюридическое высшее образованиеen_US
dc.subjectпроблемыen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleHigher Legal Education in Ukraine in the 21st Century: Current Situation and Development Issuesen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Kostova N., Annienkova I., Nahorna N., Hushcha P. Higher Legal Education in Ukraine in the 21st Century….pdf
Size:
469.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: