Національна безпека України - законодавчі новели і реалії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Словська, І. Є.
Словська, Ірина Євгенівна
Словская, И. Е.
Словская, Ирина Евгеньевна
Slovska, I. E.
Slovska, Iryna E.
Царенко, Ольга Михайлівна
Царенко, О. М.
Tsarenko, O. M.
Tsarenko, Olha M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Проаналізовано теоретичні аспекти інституту національної безпеки в Україні та розглянуто тенденції його нормативного закріплення. З’ясовано, що це одна з основоположних цінностей функціонування держави і суспільства. Доведено, що, незважаючи на наявні розбіжності в окресленні перспективних напрямів забезпечення національної безпеки, її теоретико-правове розуміння як наукової категорії залишається сталим.
Национальная безопасность Украины - законода­тельные новеллы и реалии. Проанализированы теоретические аспекты института национальной безопасности в Украине и рассмотрены тенденции его нормативного закрепления. Выяснено, что это одна из основополагающих ценностей функционирования государства и общества. Доказано, что, невзирая на имеющиеся расхождения в очерчивании перспективных направлений обеспечения национальной безопасности, ее теоретико-правовое понимание в качестве на­учной категории остается стабильным.
National security of Ukraine - legislative innovations and realities. Analyzed the theoretical aspects of the institute of national security in Ukraine and the trends of its new regulation. It is clear that this is one of the fundamental values of the state and the society function. It is well-proven that without regard to present divergences in the lineation of perspective directions of national safety providing, its theoretical and legal understanding as scientific category remains permanent.

Бібліографічний опис

Словська І. Є. Національна безпека України - законодавчі новели і реалії / І. Є. Словська, О. М. Царенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 114-119.

Ключові слова

Конституція, держава, суспільство, національна безпека, Конституция, государство, общество, национальная безопасность, Constitution, state, state, society, national security

Цитування

Словська І. Є. Національна безпека України - законодавчі новели і реалії / І. Є. Словська, О. М. Царенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 114-119.