Темпоральні грані права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Іліон

Анотація

В монографії здійснюється комплексне теоретико-правове дослідження проблеми співвідношення права й часу. Правовий час подається як невід’ємний атрибут правової реальності і має три форми: реальний, концептуальний і перцептуальний час. При розгляді часового середовища права увага звертається на процес правового розвитку, який розгортається у часі, і темпоральну дію правових норм. Зазначається, що право намагається вплинути за допомогою своїх регулятивних властивостей на певні часові параметри діяльності, отже законодавчого закріплення набувають строки й терміни. Окремій теоретичній розробці піддається проблема давності. Аналізу піддаються формально-визначені та оціночні темпоральні поняття, що використовуються в законодавстві.
В монографии осуществляется комплексное теоретико-правовое исследование проблемы соотношения права и времени. Правовое время представляется как неотъемлемый атрибут правовой реальности и имеет три формы: реальное, концептуальное и перцептуальное время. При рассмотрении временной среды права внимание обращается на процесс правового развития, разворачивается во времени, и темпоральное действие правовых норм. Отмечается, что право пытается повлиять с помощью своих регулятивных свойств на определенные временные параметры деятельности, следовательно законодательного закрепления приобретают сроки и термины. Отдельной теоретической разработке подвергается проблема давности. Анализу подвергаются формально-определенные и оценочные темпоральные понятия, используемые в законодательстве.

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Темпоральні грані права : монографія / І. Г. Оборотов. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 232 с.

Ключові слова

правова реальність, правовий час, реальний правовий час, концептуальний правовий час, перцептуальний правовий час, правовий розвиток, дія правової норми у часі, чинність правової норми, ретроактивність правової норми, ультраактивність правової норми, строк, давність, оціночне темпоральне поняття, правовая реальность, правовое время, реальное правовое время, концептуальное правовое время, перцептуальное правовое время, правовое развитие, действие правовой нормы во времени, сила правовой нормы, ретроактивность правовой нормы, ультраактивность правовой нормы, срок, давность, оценочное темпоральное понятие, legal reality, legal time, real legal time, a conceptual legal time, perceptual legal time, legal development, action of legal norms in time, power of the legal norm, retroactivity of legal norms, ultraeffectiveness of legal norm, term, prescription, evaluative temporal notion

Цитування

Оборотов І. Г. Темпоральні грані права : монографія / І. Г. Оборотов. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 232 с.