Психические расстройства и преступность

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Сердюк, Павло Павлович
Сердюк, П. П.
Сердюк, Павел Павлович
Serdiuk, P. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Психические расстройства и преступность. Статья посвящена вопросу влияния наличия у лица психического расстройства на вероятность совершения ним преступления. На основе измерений и расчётов, а также имеющейся эмпирики делается вывод о неточности предыдущих исследований по этому вопросу, и развеивается миф о большей склонности лиц с психическими аномалиями к совершению преступлений.
Психічні розлади і злочинність. Стаття присвячена питанню впливу наявності у особи психічного розладу на ймовірність вчинення ним злочину. На основі вимірів і розрахунків, а також наявної емпірики робиться висновок про неточність попередніх досліджень із цього питання, і розвіюється міф про більшу схильність осіб із психічними аномаліями до скоєння злочинів.
Mental disorders and crime. The article is devoted to the question of the influence of a person’s mental disorder on the likelihood of a crime being committed. Based on measurements and calculations, as well as the available empiric is made a conclusion about the inaccuracy of previous studies on this issue, and the myth about the greater tropism of persons with mental anomalies to commit crimes is dispelled.

Бібліографічний опис

Сердюк П. П. Психические расстройства и преступность / П. П. Сердюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 129-140.

Ключові слова

амигдалярный комплекс головного мозга, вероятность, психическая аномалия, психическое расстройство, преступность, амігдалярний комплекс головного мозку, злочинність, ймовірність, психічна аномалія, психічний розлад, amygdala complex of the brain, crime, probability, mental abnormality, mental disorder

Цитування

Сердюк П. П. Психические расстройства и преступность / П. П. Сердюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 129-140.