Здійснення фінансового нагляду в умовах цифрової трансформації на прикладі Німеччини

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Марущак, Анна Валеріївна
Марущак, А. В.
Марущак, Анна Валерьевна
Marushchak, Anna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Наукове дослідження присвячене аналізу впливу діджиталізації на реалізацію контрольних повноважень центральним органом нагляду за фінансовими послугами у Німеччині. Охарактеризовані наслідки, що спричинює використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері надання банківських послуг. Обuрунтовано зростаючу роль інноваційних технологій та їх вплив на новації у законодавстві. Поширеність інформаційних та комунікаційних технологій у сучасному світі робить практично неможливим ведення повсякденного життя без цих технологій. Нині важко назвати сферу суспільного життя, якої б не торкнулась діджиталізація, яка являє собою перетворення даних у цифровий формат із застосуванням технологій. Адаптація цифровізації є дуже важливою, зокрема, і для банківського сектору. Справжнім викликом для всієї діяльності, що здійснюється у банківській сфері, стала пандемія COVID-19. Вона створила економічну кризу, яка продовжує зростати через невідповідність між попитом та пропозицією, зміну поведінки покупців та зменшення мобільності людей та товарів. У такий час банки, відповідальні за управління коштами, кредитування та здійснення платежів, повинні підтримувати свої послуги на належному рівні, щоб допомогти людям, які стикаються з певними негайними потребами. Однак робота зі зменшеною кількістю працівників та збільшенням їх навантаження не є ефективним вирішенням проблеми, якщо фінансові установи не застосовують цифрові технології у своїх повсякденних процесах. Яскравим прикладом здійснення ефективного фінансового нагляду та його високої результативності серед європейських країн є діяльність німецького фінансового наглядового органу - BaFin. Завдання BaFin - створити міцну основу для довіри населення, яка б сприяла захисту та розвитку належного функціонування, стабільності та цілісності Німеччини як фінансового центру в рамках європейських інтеграцій та міжнародного співробітництва, а також захисту колективних інтересів споживачів.
The research is devoted to the analysis of the impact of digitalization on the exercise of control powers by the central supervisory authority for financial services in Germany. The consequences of the use of information and communication technologies in the field of banking services are described. The growing role of innovative technologies and their influence on innovations in the legislation is substantiated. The prevalence of information and communication technologies in the modern world makes it almost impossible to lead a daily life without these technologies. Today, it is difficult to name a sphere of public life that would not be affected by digitalization, which is the conversion of data into digital format using technology. Adaptation of digitalization is very important, in particular, for the banking sector. The COVID-19 pandemic has been a real challenge for all banking activities. It has created an economic crisis that continues to grow due to the mismatch between supply and demand, changing consumer behaviour and reduced mobility of people and goods. At this time, banks responsible for managing funds, lending and making payments need to maintain their services at the appropriate level to help people who face certain immediate needs. However, working with fewer employees and increasing their workload is not an effective solution if financial institutions do not use digital technology in their day-to-day processes. A striking example of effective financial supervision and its high effectiveness among European countries is the activity of the German financial supervisory authority - BaFin. BaFin's task is to create a solid foundation of public confidence that would help protect and develop the proper functioning, stability and integrity of Germany as a financial centre in the framework of European integration and international cooperation, as well as the protection of the collective interests of consumers.

Бібліографічний опис

Марущак А. В. Здійснення фінансового нагляду в умовах цифрової трансформації на прикладі Німеччини / А. В. Марущак // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 97-103.

Ключові слова

цифрові права, банківський контроль, банківський нагляд, BaFin, цифровізація суспільства, digital rights, banking control, banking supervision, BaFin, digitalization of society, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Марущак А. В. Здійснення фінансового нагляду в умовах цифрової трансформації на прикладі Німеччини / А. В. Марущак // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 97-103.