Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У другому томі збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру» (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) відображено актуальні питання адміністративно-го права та процесу, фінансового права, проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури. Розглянуто актуальні проблеми кримінального права, сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права, актуальні проблеми кримінального процесуального права, детективної та оперативно-розшукової діяльності, роль криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини у забезпеченні судочинства. Відображено актуальні проблеми цивільного та сімейного права, актуальні питання права інтелектуальної власності та патентної юстиції, питання цивільно-го судочинства у світлі судової реформи в Україні, актуальні проблеми господарського права та процесу. Висвітлено діяльність сучасних наукових університетських бібліотек у закладах вищої освіти й актуальні проблеми фізичної підготовки здобувачів вищої освіти. Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також правників, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, галузевими напрямами розвитку права та державного будівництва.
The second volume of the collection of materials of the International scientific-practical conference "Science and social life of Ukraine in the era of global challenges of mankind in the digital age" (on the occasion of the 30th anniversary of Ukraine's independence and the 25th anniversary of the Constitution) reflects current issues of administrative law and process, financial law, problems of improving the judiciary, the organization of the prosecutor's office, other law enforcement agencies, the bar. The topical problems of criminal law, modern problems of criminology and criminal-executive law, topical problems of criminal procedural law, detective and operative-search activity, the role of criminology, forensic examination, forensic psychology and medicine in ensuring justice are considered. Topical issues of civil and family law, topical issues of intellectual property law and patent justice, issues of civil proceedings in the light of judicial reform in Ukraine, current issues of commercial law and process are reflected. The activity of modern scientific university libraries in higher education institutions and topical problems of physical training of higher education students are covered. The collection is designed for researchers, teachers, doctoral students, graduate students, students of higher education, as well as lawyers interested in the problems of modern jurisprudence, sectoral areas of law and state building.

Бібліографічний опис

Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 704 с.

Ключові слова

адміністративне право та процес, організація діяльності прокуратури, судоустрій, адвокатура, кримінальне право, криміналогія, судова експертиза, цивільне та сімейне право, діяльність сучасних бібліотек у закладах вищої освіти, актуальні проблеми фізичної підготовки здобувачів вищої освіти, administrative law and process, organization of the prosecutor's office, judicial system, advocacy, Criminal Law, criminology, forensic examination, civil and family law, activity of modern libraries in higher education institutions, current problems of physical training of higher education, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science, Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 704 с.