Поетапне впровадження Єдиної судово-інформаційної телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Факас, Ілона Борисівна
Факас, І. Б.
Факас, Илона Борисовна
Fakas, Ilona B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У статті розглянуто сутність Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів), початок функціонування та етапи впровадження у цивільне судочинство. Динаміка реформування української судової системи загалом і цивільного судочинства зокрема періодично змінюється, однак необхідно констатувати недоліки процедури комунікації між учасниками цивільного процесу та їх представниками із судовими органами. Метою цієї статті є дослідження перспектив впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство. Ставиться завдання проаналізувати законодавче забезпечення впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів), з'ясувати актуальні проблеми функціонування цієї системи у цивільному судочинстві. Нині в Україні простежується тенденція залишення позовних заяв, поданих через підсистему «Електронний суд», без руху та повернення їх позивачам. Ці та інші факти неправомірного повернення позовних заяв створюють ризики для реалізації сторонами свого права на доступ до правосуддя під час здійснення розгляду та вирішення цивільних справ. Крім того, завдяки комплексному підходу до вивчення зазначеної проблеми доведено, що цивільне процесуальне законодавство не містить норми, яка повністю забезпечувала би можливість ефективного використання електронного судочинства, а тому законодавче врегулювання цього питання сприятиме реалізації кожною особою права на доступ до правосуддя.
The article considers the essence of the Unified Judicial Information and Telecommunication System, its separate subsystems (modules), the beginning of functioning and the stages of implementation in civil proceedings.The dynamics of reforming the Ukrainian judicial system as a whole and civil proceedings change periodically, but it is necessary to state the shortcomings of the procedure of communication between the participants in civil proceedings and their representatives with the judiciary.The purpose of this article is to study the prospects for the introduction of the Unified Judicial Information and Telecommunication System, its individual subsystems (modules) in civil proceedings. The task is to analyze the legislative support for the implementation of the Unified Judicial Information and Telecommunication System and its individual subsystems (modules), to clarify the current problems of the functioning of this system in civil proceedings.Today in Ukraine there is a tendency to leave claims filed through the subsystem “Electronic Court” without motion and return them to the plaintiffs. These and other facts of unlawful return of claims create risks for the parties to exercise their right of access to justice during the consideration and resolution of civil cases.In addition, due to a comprehensive approach to the study of this problem, it is proved that civil procedural law does not contain a rule that would fully ensure the effective use of electronic justice, and therefore legislative regulation of this issue will promote the right of every person to access justice.

Бібліографічний опис

Факас І. Б. Поетапне впровадження Єдиної судово-інформаційної телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство / І. Б. Факас // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 129-136.

Ключові слова

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, модулі (підсистеми) ЄСІТС, цивільне судочинство, електронне судочинство, електронний суд, електронний кабінет, Unified Judicial Information and Telecommunication System, modules (subsystems) of ESITS, civil proceedings, electronic proceedings, electronic court, electronic cabinet, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Civil procedure

Цитування

Факас І. Б. Поетапне впровадження Єдиної судово-інформаційної телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство / І. Б. Факас // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 129-136.