Габітологія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Калюга, Каріна Вікторівна
Калюга, К. В.
Калюга, Карина Викторовна
Kaliuha, Karina V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено аналізу вчення про ознаки зовнішності особи як шляху отримання інформації про особу невідомого злочинця. Застосування його прийомів та методів сприяти­ме швидкому й ефективному розслідуванню кримінальних проваджень. Також досліджено криміналістичні особливості габітології та сформульовано певні висновки у вигляді пропо­зицій щодо вдосконалення її застосування.
Статья посвящена анализу учения о признаках внешности человека как пути получения информации о личности неизвестного преступника. Применение его приемов и методов будет способствовать быстрому и эффективному расследованию уголовных производств. Также исследованы криминалистические особенности габитологии и сформулированы определенные выводы в виде предложений по совершенствованию ее применения.
The article is devoted to the analysis of the doctrine of the signs of a person’s appearance, as a way of obtaining information about the personality of an unknown criminal. The use of techniques and methods of which will facilitate a prompt and effective investigation of criminal proceedings. Also, criminalistic features of habitology are investigated and certain conclusions are formulated in the form of suggestions for improving its application.

Бібліографічний опис

Калюга К. В. Габітологія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця / К. В. Калюга // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 146-151.

Ключові слова

відображення криміналістичної інформації, властивості та ознаки особи, габітологія, габітоскопія, ідентифікація особи, особа злочинця, отображение криминалистической информации, свойства и признаки лица, габитология, габитоскопия, идентификация личности, личность преступника, reflection of the criminalistic information, properties and signs of a person, habitology, gabitoscopy, identification of a person, personality of the criminal, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Калюга К. В. Габітологія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця / К. В. Калюга // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 146-151.