Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб в мережі Інтернет

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Кулініч, Ольга Олексіївна
Кулинич, Ольга Алексеевна
Kulinich, Olha O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дана стаття присвячена розгляду питань визначення правової природи доменного імені, його структури і видів. За структурою домену розрізняють домени першого, другого, третього рівнів. Характеризуються такі види доменних імен, як національні домени і домени загального користування (серед них розрізняють домени загального користування, спеціальні домени загального користування, домени обмеженого користування). Родові доменні імена верхнього рівня розподіляються також на дві групи: спонсоровані (sponsored) і неспонсоровані (unsponsored). Окрему увагу в статті звертається на визначення основних характерних рис доменного імені як засобу індивідуалізації.
Данная статья посвящена рассмотрению вопросов определения правовой природы доменного имени, его структуры и видов. За структурой домену различают домены первого, второго, третьего уровней. Характеризуются такие виды доменных имен, как национальные домены и домены общего пользования (среди них различают домены общего пользования, специальные домены общего пользования, домены ограниченного пользования). Родовые доменные имена верхнего уровня распределяются также на две группы: спонсируемые (sponsored) и неспонсируемые (unsponsored). Отдельное внимание в статье обращается на определение основных характерных черт доменного имени как средства индивидуализации.
This article is devoted to consideration of questions in relation to determination of legal nature of the domain name, his structure and prospects. After a structure the domains of the first, second, third levels are distinguished to the domain. Such types of the domain names are characterized, as national domains and domains of the common use (among them the domains of the common use, special domains of the common use, domains of the limited use, are distinguished). The family domain names of top level are distributed also on two groups: sponsored (sponsored) and unsponsored (unsponsored). Separate attention in the article applies on determination of the basic personal touches of the domain name as mean of individualization.

Бібліографічний опис

Кулініч О. О. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб в мережі Інтернет / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Фенікс, 2009. – Вип. 38. – С. 159-165.

Ключові слова

Інтернет, доменне ім’я, домен, індивідуалізація інформаційних ресурсів, Интернет, доменное имя, домен, индивидуализация информационных ресурсов, Internet, domain, domain name, individualization of information resources

Цитування

Кулініч О. О. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб в мережі Інтернет / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Фенікс, 2009. – Вип. 38. – С. 159-165.