Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни гігієна у фармації та екологія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Гнiдой, Iгор Михайлович
Гнідой, І. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Міжнар. гуманітар. ун-т.

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Гігієна у фармації та екологія» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету стоматології та фармації Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація». Навчально-методичні рекомендації допоможуть студентам у вивченні теоретичних основ профілактичної медицини, зокрема гігієни та екології, як наук, які є базисом профілактичної складової професійного світогляду фахівця напряму підготовки «фармація»; допоможуть в опануванні студентами необхідних знань, умінь, дій, цільових завдань, навичок, які відповідають кінцевим цілям вивчення навчальної дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти України. Гігієна у фармації та екологія – це галузь охорони здоров'я, що вивчає вплив зовнішнього середовища на стан здоров'я і працездатність людей; здійснює наукове обґрунтування і розробку гігієнічних норм, правил і заходів щодо оздоровлення зовнішнього середовища й усунення шкідливих факторів; наукове обґрунтування і розробку гігієнічних нормативів, правил і заходів щодо підвищення опірності організму до можливих шкідливих впливів навколишнього середовища з метою поліпшення здоров'я і фізичного розвитку, підвищення працездатності.
Educational and methodological recommendations for the course "Hygiene in pharmacy and ecology" have been developed according to the curriculum, they consist of the curriculum of the course, methodical recommendations for conducting practical classes and tasks for independent work of applicants, a list recommended literature. The materials are intended for students of the Faculty of Dentistry and Pharmacy of the International Humanities University, who study in the specialty "Pharmacy. Industrial pharmacy". Educational and methodological recommendations will help students in studying the theoretical foundations preventive medicine, in particular hygiene and ecology, as sciences that are the basis of the preventive component the professional worldview of a specialist in the field of "pharmacy" training; will help in mastering students of the necessary knowledge, skills, actions, target tasks, skills that correspond to the final goals study of the academic discipline in accordance with the standard of higher education of Ukraine. Hygiene in pharmacy and ecology is a branch of health care that studies the influence of external factors the environment on the state of health and working capacity of people; carries out scientific substantiation and development hygienic standards, rules and measures to improve the external environment and eliminate harmful ones factors; scientific substantiation and development of hygienic standards, rules and measures for improvement resistance of the body to possible harmful effects of the environment in order to improve health and physical development, increasing working capacity.

Бібліографічний опис

Гнідой І. М. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни гігієна у фармації та екологія / І. М. Гнідой // Міжнар. гуманітар. ун-т. ; Фак-т медицини стоматології та фармації ; Кафедра внутрішніх хвороб. - 2023. - 125 с.

Ключові слова

методи гігієнічних досліджень, гігієнічна оцінка температури, вологості, гігієнічна оцінка ультрафіолетової та інфрачервоної складових сонячного спектра, визначення вуглекислого газу, ігієнічна оцінка якості питної води, методи визначення енерговитрат людини, methods of hygienic research, hygienic assessment of temperature, humidity, hygienic assessment of ultraviolet and infrared components of the solar spectrum, determination of carbon dioxide, hygienic assessment of drinking water quality, methods of determining human energy expenditure, Research Subject Categories::TECHNOLOGY, Research Subject Categories::MEDICINE

Цитування

Гнідой І. М. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни гігієна у фармації та екологія / І. М. Гнідой // Міжнар. гуманітар. ун-т. ; Фак-т медицини стоматології та фармації ; Кафедра внутрішніх хвороб. - 2023. - 125 с.