Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія медицини"

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Гнiдой, Iгор Михайлович
Гнідой, І. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Міжнар. гуманітар. ун-т.

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія медицини» розроблено відповідно до навчального плану, вони охоплюють навчальну програму курсу, мету і зміст кожної теми, списки тем рефератів, список рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету медицини та громадського здоров'я Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються за спеціальністю «Медицина». Навчально-методичні рекомендації допоможуть студентам у досягненні мети з навчання інтерпретації розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування основних історико-медичних подій, вивчення основних етапів розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно- економічних умов, формування наук у галузі медицини. Допоможуть у виконанні для цього цільових завдань, що сприяють отриманню необхідних знань, умінь, дій, навичок, які відповідають кінцевим цілям вивчення навчальної дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти України.
Educational and methodological recommendations for the course "History of Medicine" were developed in accordance with curriculum, they cover the curriculum of the course, the purpose and content of each topic, lists of topics abstracts, a list of recommended literature. The materials are intended for students of the faculty of medicine and public health of the International Humanitarian University, who are studying at specialty "Medicine". Educational and methodical recommendations will help students achieve their learning goals interpretations of the development of medicine in historical retrospect, interpretation of the main historical and medical ones events, the study of the main stages of the development of medicine in connection with the development and change of social economic conditions, formation of sciences in the field of medicine. They will help in the implementation of the targets for this tasks that contribute to obtaining the necessary knowledge, abilities, actions, skills that correspond to the final ones for the purposes of studying an academic discipline in accordance with the standard of higher education of Ukraine.

Бібліографічний опис

Гнідой І. М. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія медицини" / І. М. Гнідой // Міжнар. гуманітар. ун-т. ; Ф-т медицини та громадського здоров`я ; Кафедра внутрішніх хвороб. - 2023. - 163 с.

Ключові слова

медицина первісного суспільства, традиційна медицина народів світу, медицина у стародавній Індії та Китаї, медицина Київської Русі, феномен «українського середньовіччя», medicine of primitive society, traditional medicine of the peoples of the world, medicine in ancient India and China, medicine of Kyivan Rus, the phenomenon of the "Ukrainian Middle Ages", Research Subject Categories::MEDICINE

Цитування

Гнідой І. М. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія медицини" / І. М. Гнідой // Міжнар. гуманітар. ун-т. ; Ф-т медицини та громадського здоров`я ; Кафедра внутрішніх хвороб. - 2023. - 163 с.