Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна
Цуркан-Сайфуліна, Ю. В.
Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна
Tsurkan-Saifulina, Yuliia V.
Бортник, Надія Петрівна
Бортник, Н. П.
Бортник, Надежда Петровна
Bortnyk, Nadiia P.
Bortnyk, Nadiya
Tsurcan-Saifulina, Julia

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Baltija Publishing

Анотація

The article carries out analysis of essence and content of financial investigations as one of the main countermeasures to shadowing the economy and, in particular, anti-money laundering. Features of the implementation of the FATF Recommendations and other international organizations regarding the legal and institutional support of conducting financial investigations in Ukraine and other European Union countries are determined. Systematization of scientific views on the definition of “financial investigation” and the practice of carrying out the relevant activities both in foreign countries and in Ukraine allowed formulating approaches to the unification of the term “financial investigation” in the national scientific format. The methodological basis of the research consists of general scientific and special methods and techniques of scientific knowledge, which are used as a single set, namely, the logical-semantic method, the method of convergence, and also the formal-logical method are chosen to define the concepts of “financial investigation”, “analytical research”, “anti-money laundering”, “interaction of subjects of the national system of anti-money laundering”, etc. The comparative legal method is used to study the positive foreign and domestic experience of institutional and legal provision of financial investigations in the fight against money laundering, as well as to analyse and characterize the requirements of international organizations regarding the implementation of European Union legislation in the domestic legislation on issues of the legal framework for anti-money laundering. Practical implications of the paper are to reveal and systematize problems to be solved by improving the domestic legal and regulatory framework for organizing financial investigations in the system of anti-money laundering measures, while the new principles of its formation proposed by the authors can be implemented in practical terms and result in improving the information and spatial format and enhancing the interaction of the subjects of ensuring national economic security.
У статті проведено аналіз сутності та змісту фінансових розслідувань як одного з основних засобів протидії тінізації економіки та, зокрема, протидії відмиванню грошей. Визначено особливості виконання Рекомендацій FATF та інших міжнародних організацій щодо правового та інституційного забезпечення проведення фінансових розслідувань в Україні та інших країнах Європейського Союзу. Систематизація наукових поглядів на визначення поняття «фінансове розслідування» та практики здійснення відповідної діяльності як в зарубіжних країнах, так і в Україні дозволила сформулювати підходи до уніфікації терміна «фінансове розслідування» у національному науковому форматі. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми наукового пізнання, які використовуються як єдиний комплекс, а саме: логіко-семантичний метод, метод конвергенції, а також формально-логічний метод обрано для визначення поняття «фінансове розслідування», «аналітичне дослідження», «боротьба з відмиванням грошей», «взаємодія суб’єктів національної системи протидії легалізації злочинних доходів» тощо. Порівняльно-правовий метод використано для вивчення позитивного іноземного та вітчизняного досвіду інституційно-правового забезпечення фінансових розслідувань у боротьбі з відмиванням грошей, а також щоб проаналізувати та охарактеризувати вимоги міжнародних організацій щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у вітчизняне законодавство з питань правової бази протидії відмиванню злочинних доходів. Практичний зміст роботи полягає у розкритті та систематизації проблем, які вирішуються шляхом удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази організації фінансових розслідувань у системі протидії легалізації злочинних доходів, при цьому нові принципи її формування, запропоновані авторами, можуть бути реалізовані у практичному плані та привести до вдосконалення інформаційно-просторового формату та активізації взаємодії суб'єктів забезпечення національної економічної безпеки.

Бібліографічний опис

Bortnyk N. Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration / N. Bortnyk, J. Tsurcan-Saifulina, O. Kotukha // Baltic journal of economic studies, Vol. 4. - № 5. - Baltija Publishing, 2018. - Р. 36-39.

Ключові слова

economic security, financial security, state security, legal regulation, shadowing of economy, fight against corruption, legalization (laundering) of illegally obtained income, економічна безпека, фінансова безпека, державна безпека, правове регулювання, тінізація економіки, боротьба з корупцією, легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконно, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Bortnyk N. Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration / N. Bortnyk, J. Tsurcan-Saifulina, O. Kotukha // Baltic journal of economic studies, Vol. 4. - № 5. - Baltija Publishing, 2018. - Р. 36-39.