Юридичні клініки як учасники судового процесу : пропозиції удосконалення законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Лоджук, Максим Тарасович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності

Анотація

У статті здійснено аналіз положень цивільного та адміністративного процесуального законодавства України, які регулюють інститут представництва, з позиції його відповідності сучасним викликам правової реальності в контексті функціонування юридичних клінік як учасників судового процесу. Автором обґрунтовується необхідність внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України в частині надання можливості керівникам юридичних клінік посвідчувати довіреності фізичних осіб на представництво їх інтересів в судах з огляду на освітню та правозахисну роль юридичних клінік як дійсних суб’єктів надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. В статье осуществлен анализ положений гражданского и административного процессуального законодательства Украины, которые регулируют институт представительства с позиции его соответствия современным вызовам правовой реальности в контексте функционирования юридических клиник как участников судебного процесса. Автором обосновывается необходимость внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины в части предоставления возможности руководителям юридических клиник удостоверять доверенности физических лиц на представительство их интересов в судах, учитывая образовательную и правозащитную роль юридических клиник как действительных субъектов предоставления правовой помощи в гражданских и административных делах. In the article there is made an analysis of regulations of civil procedure and administrative procedure legislation of Ukraine, that are connected with the institute of representation, taking into account its compliance with the demands of legal reality in the context of functioning of law clinics as the participants of judicial procedure. The author substantiates the necessity to adopt the amendments to the Civil procedure code of Ukraine and to the Code of administrative procedure of Ukraine concerning granting of the right to certify a warrant to the chief of the law clinic. Such possibility corresponds with the educational and remedial functions of law clinic.

Бібліографічний опис

Лоджук М.Т. Юридичні клініки як учасники судового процесу :пропозиції удосконалення законодавства / Максим Тарасович Лоджук // Митна справа. – 2011. – № 2. – С. 121–128.

Ключові слова

учасник судового процесу, вища юридична освіта, юридична клініка, правова допомога, процесуальне представництво, довіреність, участник судебного процесса, высшее юридическое образование,, юридическая клиника, правовая помощь, процессуальное представительство, доверенность, participants of judicial procedure, post secondary education, legal clinic, legal aid, procedural representation, warrant

Цитування