Подобний Олександр Олександрович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  "Політика у сфері боротьби зі злочинністю" та "кримінально-правова політика": підходи до визначення поняття
  (2022) Загороднюк, С. О.; Подобний, О. О.; Слатвінська, В. М.
  У статті на основі наявних у науці кримінально-виконавчого права підходів досліджено який із уживаних в доктрині кримінально-виконавчого права термінів: «кримінально-правова полі тика» чи «політика у сфері боротьби зі злочинністю» точніше віддзеркалює зміст досліджу ваного поняття. Розглянуто сутність визначення «кримінально-правова політика» у наукових працях К.М. Данченко, О.В. Ільїни, В.К. Грищука, О.О. Дудорова, М.І. Хавронюка, Я.А. Поно маренко, І.В. Козича, С.І. Спільника, О.В. Острогляда, П.Л. Фріса, А.А Широкової. З’ясовано сутність концепту «політика у сфері боротьби зі злочинністю» шляхом опрацювання наукових праць С.В. Черкасова, Д. Санакоєва, А. Вашко, В. Єфімова. Констатовано, що за загальним правилом під кримінально-правовою політикою (криміналь ною) у широкому значенні теж, загалом, розуміють політику у сфері протидії злочинності, а у вузькому – власне, кримінально-правову політику як підсистему політики у сфері протидії злочинності. Доведено, що кримінально-правова політика суттєво відрізняється від політики боротьби зі злочинністю і не слід ці поняття ототожнювати. Остання є комплексною політикою боротьби зі злочинністю. Остання здійснюється всіма наявними в суспільстві правовими засо бами і включає в себе: Кримінально-процесуальний кодекс, Кримінально-виконавчий кодекс та Кримінальний процесуальний кодекс, кримінологічну (превентивну) політику. У свою чергу, кримінальна політика є одним із внутрішніх і зовнішніх орієнтирів України. Наостанок авторами підкреслено, що кримінально-правова політика є невід'ємною частиною політики у сфері боротьби зі злочинністю. Політика у сфері боротьби зі злочинністю, оскільки вона є системним елементом цієї визначає поняття злочину та коло діянь, які визнаються злочинними визначає можливість "включення" інших компонентів у роботу.
 • Документ
  Compensation of damages to victim of criminal offence under Criminal Procedure Code of Ukraine
  (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2019) Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Подобный, Александр Александрович; Podobnyi, Oleksandr O.; Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, О. П.; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesia P.
  A significant number of criminal offenses affects the life, health or property of citizens, accompanied by physical, property or moral harm. It must be admitted that the most important right of a victim in a criminal procedure is the right to compensation for damages caused by criminal offenses. Today, in Ukraine, the legal regulation of the victims’ right to compensation is not in line with constitutional guarantees, therefore measures from the state to strengthen these guarantees are relevant. In this view, international instruments that regulate the compensation for victim in the criminal procedure are analyzed, as well as the practice of developed countries. The evolution of the Ukrainian legislation concerning compensation to the victim in the criminal process is described.The difference in the terminology of international acts, acts of developed states and Ukrainian legislation in relation to compensation to victim is revealed. It is concluded that it is worthwhile to use the term “compensation”. It is noted that Ukraine needs to take into account the experience of foreign countries in compensating for the harm caused to victim in a criminal procedure at the expense of the State budget. This mechanism can be implemented by creating a State Victim Assistance Fund that would function as a specific credit institution.
 • Документ
  Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Водько, Микола Петрович; Водько, М. П.; Vodko, Mykola P.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  У роботі розглядаються проблеми кримінально-правової боротьби з організованою злочинністю, з урахуванням внесених українським законодавцем в останні роки новел. Досліджуються основні положення інституту співучасті і його роль у законодавчому визначенні організованих форм злочинної діяльності в Загальній частині КК України. Проведено юридичний аналіз кримінально-правових форм організованої злочинної діяльності, закріплених в Загальній і Особливій частинах КК України, та науковий коментар злочинів з конститутивною ознакою організованості, а також загальна характеристика злочинів із кваліфікуючою ознакою – «вчинено організованою групою». Надано аналіз практики застосування правових норм про організовану злочинність слідчими та судовим органами країни після прийняття КК України. Вносяться пропозиції з удосконалення законодавчої регламентації ряду кримінально-правових норм про організовану злочинність та організації протидії цьому небезпечному явищу сьогодення. Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 »Право» спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Негласне розслідування як елемент криміналістичної методики
  (Одеса : Гельветика, 2017) Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Подобный, Александр Александрович; Podobnyi, Oleksandr O.
  У статті, виходячи з розуміння криміналістичної методики як синтезуючого розділу криміналістики, а також в умовах максимального наближення оперативно-розшукової і кримінальної процесуальної функцій, порушено питання про можливість включення до складу методики розслідування окремих видів злочинів, передусім виявів організованої злочинної діяльності, питань організації й тактики негласного розслідування, які мають своїм витоком окрему оперативно-розшукову теорію оперативної розробки. Запропоновано авторське визначення негласного розслідування.
 • Документ
  Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційно­го співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobniy, A. A.
  Використання конфіденційного співробітництва як негласна слідча (розшукова) дія обгрунтовано складовою такого напряму оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, як створення оптимальних умов процесу розслідування. Визначено форми використання конфіденційного співробітництва й негласні слідчі (розшукові) дії, до проведення яких може залучатися особа, яка співпрацює на засадах конфіденційності.
 • Документ
  Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobnyu, O. O.; Цехан, Д. М.; Zehan, D. M.
  Визначається компетенція працівників оперативних підрозділів, що здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю, як сукупність їхніх прав та обов’язків у сучасних правових умовах дії нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства. Пропонуються напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання компетенції працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю.
 • Документ
  Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій дыяльності та кримінальному провадженні
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobnyy, A. A.
  У статті на основі дослідження ретроспективи наукового розуміння негласних форм розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні, аналізу чинного оперативно-розшукового й кримінального процесуального законодавства обґрунтовано концепцію єдності оперативної розробки та негласного розслідування, а також надано визначення останнього.