Часопис цивілістики. Випуск 22

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Рецензія на посібник Т. В. Бачинського як привід для роздумів про систему IT-права
  (2017) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Olena I.
 • Документ
  "Особа" та "Особистість" - віднайдення парадигми : (цивілістично-теоретичний дискурс за участі М. П. Орзіха)
  (2017) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.
 • Документ
  Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні
  (2017) Кохановська, Олена Велеонінівна; Кохановская, Елена Велеониновна; Kokhanovskaya, Olena V.
  Автор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки теорії інформаційних прав як інституту цивільного права, досліджує основні положення і концептуальні засади теорії, яка розвивається в Україні паралельно упродовж тривалого періоду – теорію інформаційного права як галузі права. Послідовно досліджуючи проблему, автор доходить висновку про цілісність і перспективність для цілей законотворення і практики застосування саме теорії інформаційних прав як інституту цивільного права, посилаючись на власні ґрунтовні дослідження у цій сфері і дисертаційні дослідження цивілістів.
 • Документ
  ІТ-­право з погляду цивілізаційного та концептного підходів
  (2017) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevgeniy O.
  У статті аналізуються засади та значення використання цивілізаційного та концептного підходів для дослідження ІТ­права. Розглядаються поняття та ознаки цивілізації. Характеризується право, як елемент цивілізації. Встановлюється місце права у структурі цивілізації. Робиться висновок про необхідність врахування цих обставин при аналізі ІТ­права. Розглядаються поняття та ознаки концепту і правового концепту. Робиться висновок про доцільність використання концептного підходу для аналізу ІТ­права. ІТ­право визначається як сукупність («кластер») уявлень, понять, знань, асоціацій, емоцій, що виникають у зв’язку з використанням терміну «І-Т­право», супрово-джують і характеризують його.
 • Документ
  Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види
  (2017) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kirilyuk, Alla V.
  Стаття присвячена розгляду питань визначення поняття порушення авторського права у мережі Інтернет. Проаналізовано судження науковців щодо визначення поняття порушення права інтелектуальної власності, зокрема авторського права. Досліджено ознаки правопорушень авторських прав у мережі Інтернет. Визначено перелік дій, які можуть кваліфікуватися як порушення авторських прав в мережі Інтернет. Розглянуто класифікації порушень авторських прав.
 • Документ
  Правова природа правовідносин у мережі Інтернет
  (2017) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliya P.
  Сьогодні під впливом науково­технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як „правовідносини в мережі Інтернет”. Питання про правову природу відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері використання мережі Інтернет, є найбільш дискусійним і складним. Саме ці питання розкрито в цій статті .
 • Документ
  Особливості спадкування боргу в римському праві
  (2017) Абібулаєва, Тетяна Геннадіївна; Абибулаева, Татьяна Геннадиевна; Abibulaieva, Tetiana G.
  У статті здійснено розгляд питань, пов’язаних зі становленням та розвитком відповідальності за борги спадкодавця в римському праві. Виділено три теорії правової думки з питань причин появи переходу обов’язку з виконання боргу до спадкоємців. Розглянуто еволюцію становлення такої відповідальності від давньоримського права до права часів римської республіки епохи Юстиніана – епохи в період якої було закладено принципові засади обмеженої відповідальності спадкоємців шляхом проведення опису майна, які в подальшому були рецепійовані такими європейськими країнами як Німеччина і Франція.
 • Документ
  Особливості регулювання спадкових відносин в міжнародному праві
  (2017) Церковна, Олена Володимирівна; Церковная, Елена Владимировна; Tserkovna, Olena V.
  В статті досліджується місце колізійних норм в системі джерел правового регулювання спадкування за законом в міжнародному праві, їх значення для регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Досліджено та охарактеризовано поняття «спадкування» та «право на спадкування», обґрунтовано необхідність вивчення колізійного регулювання спадкування в міжнародному та національному праві. Зазначено, що різноманітність правових систем створює передумови виникнення колізій в сфері спадкових правовідносин. Розглянуто колізійні норми законодавства України щодо врегулювання спадкування за законом, його принципи та обсяг дії. Здійснено аналіз черг закликання до отримання спадщини в сфері міжнародного спадкування.
 • Документ
  Порівняльний аналіз публічної інформації українського законодавства та деяких країн ЄС
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
  Стаття присвячення проведенню аналізу українського та європейського законодавства в сфері доступу до публічної інформації. Розглянуто відповідні закони України, Польщі, Болгарії та загальноєвропейські норми. зроблено висновок, що національне законодавство України в сфері доступу до публічної інформації за такими критеріями як системність і відповідність міжнародним стандартам знаходиться на рівні, який можна порівняти із рівнем законодавства ЄС.
 • Документ
  Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС
  (2017) Акіменко, Юлія Юріївна; Акименко, Юлия Юриевна; Akimenko, Yuliia Yu.
  У статті розглядаються шляхи формування приватного права ЄС, можливість його виокремлення у правовій системі ЄС. Простежується розвиток ідеї створення акту договірного права з початку, та цивільного права – Проект Загальної системи підходів (DCFR). Доводиться доцільність виділення приватного права ЄС як самостійної галузі права ЄС.
 • Документ
  Оцінка вкладу до господарського товариства
  (2017) Ханієва, Фатіма Магомедівна; Ханиева, Фатима Магомедовна; Khaniieva, Fatima M.
  У цій статті автор розглядає порядок оцінки негрошових вкладів та проводить теоретичний аналіз чинних законодавчих положень з приводу розглядуваного питання. Крім того, наводяться наукові визначення грошової оцінки вкладів залежно від виду організаційно­правової форми господарського товариства. Також дослідник виявляє необхідність нормативного визначення критеріїв такої оцінки, способів її фіксації, висуває пропозиції для можливих законодавчих змін чинного українського законодавства з опором на зарубіжний досвід.
 • Документ
  Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті
  (2017) Мельник, Ольга Олегівна; Мельник, Ольга Олеговна; Melnik, Olga O.
  У статті досліджуються правові відносини, що виникають у зв’язку із імплементацією норм міжнародних правових актів щодо форс­мажорних застережень. Аналізуються умови про форс­мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічних контрактах, а також визначаються перспективи вдосконалення цивільного законодавства України щодо підстав звільнення від договірної відповідальності.
 • Документ
  Підстави суброгації та реалізація суброгаційної вимоги
  (2017) Головачов, Ярослав Вячеславович; Головачов, Ярослав Вячеславович; Jaroslav, Viacheslavovych G.
  Стаття присвячена розгляду підстав переходу прав кредитора шляхом суброгації та підстави реалізації суброгаційної вимогиза цивільним законодавством. Визначені проблемні аспекти досліджуваних питань
 • Документ
  Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла
  (2017) Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидкая, Виктория Георгиевна; Shvydka, Viktoriya G.
  У статті досліджуються міри захисту цивільних прав, які закон передбачає для наймача при розірванні договору найму (оренди) житла. Головна увага приділяється аналізу підстав розірвання договору найму (оренди) житла, яке здійснюється у позасудовому порядку. Вносяться пропозиції стосовно розширення та посилення захисту цивільних прав наймача при розірванні договору найму (оренди) житла.
 • Документ
  Титульне страхування
  (2017) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
  Стаття присвячена питанням титульного страхування. Досліджено історичні аспекти виникнення та становлення титульного страхування. Проаналізовані ризики від настання яких провадиться титульне страхування та умови укладення договору. Визначені передумови розвитку титульного страхування в Україні та стримуючі чинники для цього.
 • Документ
  Правове регулювання перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом на шляху до євроінтеграції
  (2017) Сірко, Ростислав Богданович; Сирко, Ростислав Богданович; Sirko, Rostyslav B.
  В запропонованій статті надається загальна характеристика належного правового регулювання перевезень на залізничному транспорті вантажів, багажу, пасажирів та пошти, яке зумовлено необхідністю створення механізму правового регулювання транспортних відносин з урахуванням взаємовідносин Європейського Союзу та України у сфері транспортної політики, під час інтеграції України до ЄС, у зв’язку з великим зовнішньо-­торгівельним оборотом України з країнами ЄС. Визначено, що транспортний сектор ЄС є частиною спільного міжнародного ринку, який, в рамках транспортної політики ЄС, регулюється встановленими Європейським парламентом та радою, спеціальними нормами, які інтегровані у законодавстві України.
 • Документ
  Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні
  (2017) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
  Статтю присвячено аналізу правового забезпечення житлових прав в Україні, особливо соціально вразливих верств населення. Зазначається, що в Україні не створено дієвого механізму реалізації прав громадян на житло та його захист. Рівень забезпечення житлом є надзвичайно низьким. В умовах, коли майже 80% населення країни живе за межею бідності, державна житлова політика України є не ефективно і потребує реформування. Окрему увагу приділено проблемі забезпечення житлом вимушених переселенців. Відзначено, що її загострення потребує негайної реакції держави й формування відповідної законодавчої бази, у якій розроблено реальний механізм реалізації державної житлової політики у цій сфері.
 • Документ
  Визнання усиновлення дітей­-громадян України іноземними громадянами недійсним: підстави та правові наслідки
  (2017) Журило, Сергій Сергійович; Журило, Сергей Сергеевич; Zhurylo, Sergii S.
  Стаття присвячена аналізу такої підстави припинення усиновлення дітей­громадян України іноземними громадянами, як визнання його недійсним, правовим наслідкам такого визнання, враховуючи особливості іноземного усиновлення. Зокрема, проаналізовані норми українського законодавства, судової практики, які стосуються даного питання. Наголошено на необхідності злагодженої роботи всіх служб, установ та організацій, на які покладені обов’язки захисту прав і свобод усиновлених дітей (відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України, органів опіки та піклування, служби у справах дітей, органів ДРАЦСу тощо).
 • Документ
  До питання про недійсність правочинів, вчинених без дозволу органу опіки
  (2017) Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davidova, Irina V.
  В статті розглянуті питання, які стосуються правочинів, вчинених без дозволу орга ну опіки та піклування, наслідків їх вчинення. Проаналізована судова практика з даного питання. Окрема увага приділена особливостям роботи органів опіки та піклування в частині надання дозволів, передбачених статтею 71 ЦК України.