Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Випуск 5. - Т.1

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 43
 • Документ
  Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми
  (Одеса : Гельветика, 2015) Жигоренко, І. Ю.; Жигоренко, И. Ю.; Zhigorenko, I. Yu.
  У статті розглядаються передумови зміни мови, пов'язані з демографічними процесами й активною міграцією населення. Передбачається, що однією з проблем стане мова старшого покоління (письменників та авторитетних діячів культури) та її вплив на історію мови суспільства в цілому, оскільки література здатна закріплювати слововживання, яке розходиться з тим, котре переважає у сучасній мові.
 • Документ
  Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама)
  (Одеса : Гельветика, 2015) Заблоцький, Ю. В.; Заблоцкий, Ю. В.; Zablotskyi, Yu. V.
  Стаття присвячена дослідженню функціонування спеціальної лексики в передвиборчому політичному дискурсі кандидатів у президенти США у 2012 році М. Ромні та Б. Обами. Здійснено кількісний аналіз використання політиками різногалузевої термінології, на основі якого було виокремлено важливі теми в політичному дискурсі кандидатів. Якісні показники використання термінології слугували базою для порівняльного аналізу пріоритетності суспільних питань у передвиборчій риториці.
 • Документ
  Вплив залученості на регулювання референційного коду
  (Одеса : Гельветика, 2015) Вербицька, Н. В.; Вербицкая, Н. В.; Verbytska, N. V.
  У статті розглядається когнітивно-комунікатиена сутність залученості та її вплив на регулювання референційного коду. Встановлено, що регулювання референційного коду відбувається при низькому ступені залученості одного з комунікантів, який характеризується дистанціюванням (відстороненням) від топіка та (само) усуненням одного з комунікантів від інтеракції.
 • Документ
  Походження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови
  (Одеса : Гельветика, 2015) Троєглазова, М. М.; Троеглазова, М. М.; Troieglazova, М. М.
  Стаття присвячена визначенню та окресленню основних джерел походження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови, характеристиці впливу римського права та західних правових систем на становлення арабської правничої термінології.
 • Документ
  Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації
  (Одеса : Гельветика, 2015) Талавіра, Н. М.; Талавира, Н. М.; Talavira, N. М.
  Орієнтаційні звороти англійської мови як конструкції з узагальненою семантикою вербалізують координати діяльності людини на трьох рівнях: надситуативному безартиклевими формами, ситуативному означеними іменними групами та індивідуальному неозначеними іменними групами.
 • Документ
  Основні аспекти щодо мовної стійкості в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2015) Стойкова, Г. Г.; Stojkova, H. G.
  У статті розглядається мовна стійкість народу як мовна толерантність, національний мир і співпраця з усіма народами, насамперед з тими, з ким живемо разом на одній території. Зроблено короткий аналіз мовної стійкості в Україні та сформульовано висновки щодо поліпшення мовної стійкості.
 • Документ
  Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини
  (Одеса : Гельветика, 2015) Слободян, О. В.; Слободян, Е. В.; Slobodyan, О. V.
  Народна географічна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини ще не була предметом спеціального вивчення. У статті описано народні географічні терміни на позначення низини, що мають загальне значення, та здійснено семантичний, етимологічний, словотвірний аналіз термінів, виявлених у говірках Луганської області, у зіставленні з українською літературною мовою та її діалектами.
 • Документ
  Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі
  (Одеса : Гельветика, 2015) Скрильник, С. В.; Скрыльник, С. В.; Skrylnyk, S. V.
  Статтю присвячено явищу інтерферентного впливу, що виникає під час усного перекладу. Розглядаються як негативні, так і позитивні прояви інтерферентності. За основу взято професійно-орієнтований усний синхронний переклад: аналізуються притаманні саме цьому виду перекладу інтерферентні прояви. У статті аналізуються способи та шляхи запобігання інтерференцій на прикладі комплексу вправ на розвиток навичок усного синхронного перекладу.
 • Документ
  Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу
  (Одеса : Гельветика, 2015) Сіленко, Н. В.; Силенко, Н. В.; Silenko, N. V.
  Статтю присвячено дослідженню проблеми інтерпретації поняття концепт у лінгвістиці, схарактеризовано погляди вчених на з'ясування природи даної когнітивної одиниці в турецькій мовній картині світу, проаналізовано концепт ПРАЦЯ на прикладі фразеологічних одиниць турецької мови, виокремлено асоціативні моделі зазначеного концепту
 • Документ
  Общая теория систем и вопросы симметрии и асимметрии
  (Одеса : Гельветика, 2015) Шепель, Ю. А.; Shepel, Yu. A.
  В статье поднимается вопрос о теории систем, системном подходе и системном анализе, которые составляют важнейшее достижение методологии XX ст. В статье прослеживается генезис становления и развития системного подхода, выявлены его основные предпосылки. Обосновываются трудности выработки единой трактовки понятия системы. Раскрываются некоторые характерные признаки языковой системы. С позиции системного подхода и синергетики проанализировано разнообразие форм языковых преобразований. В точке бифуркации языковая система осуществляет выбор дальнейшего пути развития.
 • Документ
  Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень
  (Одеса : Гельветика, 2015) Савченко, А. Л.; Savchenko, A. L.
  У статті описано варіанти складнопідрядних речень, які поєднані семантичним значенням місцеположення. Проаналізовано конструктивні особливості займенниково-співвідносних, присубстантивних, з'ясувальних локативних складнопід-рядних речень, виявлено їх загальні та відмінні риси.
 • Документ
  Відновлення рідної мови як національної святині в контексті літературного процесу періоду "хрущовської відлиги" (на матеріалі творчості І. В. Жиленко)
  (Одеса : Гельветика, 2015) Сардарян, К. Г.; Sardaryan, К. G.
  У статті дана спроба оцінити естетичні засади діяльності представників покоління шістдесятників періоду «хрущовської відлиги», акцент зроблено на творчості яскравої представниці цієї літературної течії — І. В. Жиленко, що характеризується поверненням до національних святинь рідної мови, культури, історії та дозволяє з'ясувати місце творчого доробку мисткині в літературному процесі зазначеного періоду; виявити особливості та роль унікального покоління шістдесятників у відновленні рідної мови як національної святині.
 • Документ
  Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень
  (Одеса : Гельветика, 2015) Сабадаш (Плисак), Д. В.; Сабадаш (Плысак), Д. В.; Sabadash (Plysak), D. V.
  У статті реконструйовано медичний терміноконцепт MEDICINE за допомогою аналізу дефініцій терміна medicine у спеціальних і загальних словниках. Дослідження терміноконцепту дало можливість визначити особливості осмислення медичного поняття в процесі використання медичного терміна medicine.
 • Документ
  Українські та російські мовознавці про розвиток граматичної будови слов'янських мов
  (Одеса : Гельветика, 2015) Приступа, Т. І.; Приступа, Т. И.; Prystupa, Т. I.
  У статті вперше здійснено спробу комплексно проаналізувати та систематизувати в лінгвоісторіографічному аспекті результати досліджень українськими і російськими лінгвістами 70-х pp. XIX ст. — 30-х pp. XX ст. питання розвитку морфологічної будови східнослов'янських мов, причин і природу різних змін у формах вираження граматичних категорій і значень. Автор спробував прослідити взаємодію різних тлумачень і гіпотез, їхній внесок у розвиток історико-морфологічних досліджень давньоруської мови у вказаний період.
 • Документ
  Сопоставительная когнитивная риторика: в поисках tertium comparationis
  (Одеса : Гельветика, 2015) Потапенко, С. И.; Потапенко, С. І.; Potapenko, S. I.
  В качестве tertium comparationis сопоставительной когнитивной риторики в статье предлагается использовать пред-концептуальные отношения сенсомоторного происхождения: образ-схемы и силовую динамику. Методика их применения раскрывается на примере воплощения идеи ответственности в инаугурационных речах на русском и украинском языках.
 • Документ
  Відтворення символіки контакту (вертикальний вимір) в українських та російських перекладах англомовної поезії ХІХ—ХХ ст.
  (Одеса : Гельветика, 2015) Панасенко, К. О.; Панасенко, Е. А.; Panasenko, К. О.
  Статтю присвячено проблематиці відтворення символів контакту по вертикалі в українських та російських перекладах англомовної поезії ХІХ—ХХ cт. з метою мінімізації труднощів, з якими може зіткнутися перекладач при відтворенні подібних елементів художнього тексту.
 • Документ
  Цветообозначения как элементы концептуальной картины мира испанцев и украинцев
  (Одеса : Гельветика, 2015) Оруджева, С. Э.; Оруджева, С. Е.; Orudzheva, S. Е.
  Статья посвящена изучению теоретических основ исследования цветообозначений как элемента концептуальной картины мира испанцев и украинцев, а также анализу сходств и различий цветообозначений в двух лингвокультурах.
 • Документ
  Репрезентация концепта SEASONS в произведении А. Картер "Лесной царь" («TheErl-King»)
  (Одеса : Гельветика, 2015) Нетреба, Е. С.; Netreba, K. S.
  В статье рассмотрены семантические характеристики слов-репрезентантов концепта ВРЕМЕНА ГОДА, а также проведен сравнительный анализ репрезентаций этого концепта в произведении А. Картер «Лесной царь» и в лексикографических источниках.
 • Документ
  Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників
  (Одеса : Гельветика, 2015) Мороз, Т. Ю.; Moroz, Т. Yu.
  У статті проаналізовано явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників, виявлено чинники формування невідповідності форми та значення, визначено способи й засоби компенсації асиметричних виявів. Методи дослідження: метод зіставлення, структурний метод, метод компонентного та дистрибутивного аналізу, описовий
 • Документ
  Вербалізація концепту HAIR в англійських тлумачних словниках
  (Одеса : Гельветика, 2015) Мікава, Н. М.; Микава, Н. М.; Mikava, N. М.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації англомовного концепту HAIR у тлумачних словниках. У роботі розглядаються основні підходи до вивчення концепту у сучасному мовознавстві; аналізуються словникові дефініції номінативних одиниць, які вербалізують концепт HAIR в англійській мові.