Чугуніков Ігор Іванович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Повторність як форма множинності у проєкті нового КК України
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Chuhunikov, Ihor I.
 • Документ
  Об’єкт злочину та підстави криміналізації
  (ВД "Гельветика", 2018) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Chuhunikov, Ihor I.
 • Документ
  Антисоціальна спрямованість злочину в контексті реформування ст. 387 КК України
  (ВД "Гельветика", 2019) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Chuhunikov, Ihor I.
 • Документ
  Підстава кримінальної відповідальності і норма щодо домашнього насильства
  (Одеса, 2018) Чугуніков, І. І.
  У статті розглядаються актуальні проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство, його відмежування від інших злочинів, пов'язаних із домашнім насильством, а також відповідного адміністративного правопорушення.
 • Документ
  Додатковий об’єкт злочину: проблема визначення та класифікації
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Chuhunikov, Ihor I.
 • Документ
  Соціально-нормативна концепція об’єкта злочину (кримінального правопорушення)
  (Херсон : Гельветика, 2018) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Чугуников, И. И.; Chuhunikov, Ihor I.
  У статті аналізується кримінально-правова природа такого елемента складу злочину, як об’єкт. Робиться висновок про те, що, незважаючи на його загальновизнаний обов’язковий характер під час вирішення питання щодо наявності підстави кримінальної відповідальності, це поняття переважно визначається поза нормативними межами і позиціонується як суто соціологічне, що позбавляє його будь-яких прикладних можливостей та призводить до штучного розширення предмета кримінально-правового регулювання, а у підсумку -до розмиття предмета кримінального права, взагалі. Із метою подолання зазначеної тенденції пропонується соціально-нормативна концепція об’єкта злочину.
 • Документ
  Криза кримінально-правової системи України: природний процес чи штучне утворення?
  (Одеса : Гельветика, 2018) Чугуніков, І. І.; Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуников, И. И.; Чугуников, Игорь Иванович; Chugunikov, Igor I.
  У статті аналізується сучасний стан вітчизняної кримінально-правової системи, який науковою спільнотою оцінюється переважно як кризовий. Виявляються причини такого явища та робиться висновок про його здебільшого штучний характер. Обґрунтовується теза щодо неприпустимості ідеалізації різних сторін того чи іншого типу право розуміння, а також щодо можливості оптимізації кримінально-правової системи виключно на підставі інтегративного підходу.
 • Документ
  Проблема співвідношення права і закону та тенденції розвитку вітчизняного законодавства
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуников, Игорь Иванович; Chuhunikov, Ihor I.
 • Документ
  Множинність злочинів: теоретичні аспекти та проблеми правозастосування
  (2017) Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуников, Игорь Иванович; Chuhunikov, Ihor I.
 • Документ
  Объект преступления в современной уголовно-правовой науке: традиции и новации
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Чугуников, И. И.; Чугуніков, І. І.; Chugunnikov, I. I.
  В статье анализируется современный этап развития уголовно-правового учения объекте преступления, характеризующийся масштабной ревизией традиционных представлений об этом элементе состава преступления как охраняемых законом об уголовной ответственности общественных отношениях. Рассматриваются предложенные в современной науке трактовки объекта как правового блага, социальной ценности, человека, его прав и свобод. Делается вывод о том, что вне определенного социального порядка эти категории лишены какой-либо функциональной нагрузки, а предложения, связанные с отказом от использования в уголовно-правовой теории понятия «обществен- ные отношения», чаще всего продиктованы соображениям и сугубо идеологи- ческого, а порою и конъюнктурного характера. На основе действующего уголовного законодательства Украины предпринимается попытка доказать жизнеспособность традиционного для отечественной уголовно-правовой науки подхода к определению понятия объекта преступления.
 • Документ
  Правовідносини та форми їх реалізації у кримінальному праві України
  (2001) Чугуников, Ігор Іванович; Чугуников, Игорь Иванович; Chugunikov, Igor I.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. Дисертація містить комплекс теоретичних та практичних питань, присвячених проблемі кримінальних правовідносин. На підставі критичного аналізу юридичної літератури дисертант визначає поняття негативної і позитивної кримінальної відповідальності, як видів охоронних та заохочувальних кримінальних правовідносин, а також робить спробу виділити інші види охоронних і заохочувальних правовідносин у кримінальному праві України. В роботі уточнюється поняття предмету кримінально-правового регулювання, а також обгрунтовується необхідність аналізу форм реалізації кримінальних правовідносин на якісно новому, системному рівні, що дозволило автору запропонувати низку пропозицій щодо удосконалення кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності .