Одеський лінгвістичний вісник. - 2016. - Випуск 8.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 34
 • Документ
  Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із компонентом – часовим поняттям в англійській мові
  (2016) Аладько, Д. О.; Аладько, Дмитро Олександрович; Aladko, D. O.
  Статтю присвячено аналізу лінгвокультурологічних особливостей фразеологічних одиниць із компонентом – часовим поняттям в англійській мові, зокрема, їх використанню для опису людини та її стосунків у соціумі.
 • Документ
  Стратегія інтимізації та тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу модернізму)
  (2016) Бабич, В. І.; Бабич, Віра Ігорівна; Babych, V. I.
  Статтю присвячено дослідженню комунікативно-прагматичної стратегії інтимізації вираження ліричного я в ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга. Інтимізація розуміється як комунікативна стратегія та реалізується в дискурсі низкою тактик, що створюють ефект близькості, дружби та безпосереднього емоційно-інтелектуального спілкування автора із читачем. Проаналізовано мовленнєві тактики її реалізації в поетичному тексті. Зосереджено увагу на виділенні спільних для обох авторів рис стратегії й мовленнєвих тактик її текстової реалізації, виявлено відмінності у використанні мовно-мовленнєвих засобів реалізації цієї стратегії в обох ідіодискурсах.
 • Документ
  Експресивні мовленнєві акти як засіб реалізації комунікативних інтенцій наратора в сучасному британському художньому тексті
  (2016) Бехта-Гаманчук, М. П.; Бехта-Гаманчук, Марія Павлівна; Bekhta-Hamanchuk, M. P.
  Статтю присвячено дослідженню експресивних мовленнєвих актів як засобу реалізації комунікативних інтенцій наратора в текстах творів британської літератури дитячого страждання. Проаналізовано інтенції вибачення, подяки, вираження власного емоційного стану та засоби їх реалізації.
 • Документ
  Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози)
  (2016) Блинова, І. А.; Блинова, Ірина Анатоліївна; Blynova, I. A.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування мовної гри в художньому прозовому дискурсі на мате- ріалі творів найяскравішого представника сучасної англомовної літератури – Курта Воннегута. Проаналізовано типові приклади навмисного обігравання мовних явищ на певних рівнях із метою створення комічного ефекту, що будується на порушенні параметрів моделі комунікативної ситуації Д. Хаймса.
 • Документ
  Особливості образної мотивації сучасної англомовної економічної термінології
  (2016) Демихова, О. Г.; Демихова, Олена Геннадіївна; Demykhova, O. H.; Карпенко, І. Ю.; Карпенко, Iнна Юріївна; Karpenko, I. Yu.
  У статті подано огляд образної мотивації під час термінотворення в англомовному економічному дискурсі, проаналізовано особливості структурних моделей метафоричних термінів-композитів.
 • Документ
  Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse)
  (2016) Zhyhorenko, I. J.; Жигоренко, Ірина Юріївна; Жигоренко, І. Ю.
  Особистісна картина світу відбивається одиницями тезаурусного рівня, завдяки об’єднанню цих семантично складних угруповань мовна особистість висловлює мотиваційні орієнтири – «вічні», непорушні для неї істини, які в значній мірі визначають її життєву домінанту.
 • Документ
  Історичні джерела утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові
  (2016) Іванченко, М. Ю.; Іванченко, Марія Юріївна; Ivanchenko, M. Yu.
  Статтю присвячено аналізу історичних джерел утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові, які стали рушійною силою мовотворчої активності носіїв. У межах проведеного дослідження вдалося виділити групи й субкатегорії історичних джерел, провести аналіз механізмів метафоризації досліджуваного екстралінгвістичного явища.
 • Документ
  Оповідна фрагментарність в ігровій стилістиці Дж. М. Кутзее (на матеріалі роману "Boyhood")
  (2016) Ізотова, Н. П.; Ізотова Ізотова Наталя Павлівна; Izotova, N. P.
  Статтю присвячено розкриттю семантики оповідної фрагментарності в ігровій модифікації автобіографічного роману Дж. М. Кутзее “Boyhood”. Особливу увагу приділено з’ясуванню специфіки фрагментарної прози ХХ – ХХІ століть. Виявлено, що підґрунтям оповідної фрагментарності в досліджуваному творі є робота автобіографічної пам’яті та індивідуально-авторська фікціоналізація автобіографічної оповіді.
 • Документ
  Farbnamen als primare und sekundare Nominationen in den Werken von Erich Maria Remarque
  (2016) Kovbasyuk, L. A.; Ковбасюк, Лариса Анатоліївна; Ковбасюк, Л. А.
  Статтю присвячено вивченню кольороназв сучасної німецької мови як одиниць первинної й вторинної номінації у творах Е.М. Ремарка. Кольороназва визначається як мовний знак, також встановлюється її участь у різних процесах номінації. Аналіз одиниць проводиться з урахуванням механізмів концептуальної метафори та метонімії.
 • Документ
  Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности (инференционно-прагматическая модель)
  (2016) Кравченко, Н. К.; Кравченко, Наталія Кимівна; Kravchenko, N. K.; Пастернак, Т. А.; Пастернак, Тетяна Анатоліївна; Pasternak, T. A.
  Стаття присвячена розробленню методики аналізу розмовного дискурсу в контексті теорії релевантності. Запропонована методика дослідження дає змогу проаналізувати дотримання та порушення кооперативних максим, дискурсивні імплікатури, прагматичні пресупозиції, експлікатури як ланки одного інтерпретаційного процесу, протягом якого здійснюється посилення або послаблення проміжних гіпотез про інтенції мовців і встановлюються найбільш релевантні пресупозиції.
 • Документ
  Графічні паравербальні засоби у сучасному англомовному рекламному дискурсі
  (2016) Макєдонова, О. Д.; Макєдонова, Ольга Дмитрівна; Makiedonova, O. D.
  Стаття присвячена аналізу графічних паравербальних засобів, які використовуються в сучасному англомовному рекламному дискурсі. У роботі виокремлено графічні паравербальні засоби англомовної реклами, окреслено особливості їх функціонування та прагматичний вплив на споживача.
 • Документ
  Англомовні терміни охорони довкілля у лексичній системі фахової мови
  (2016) Саламаха, М. Я.; Саламаха, Мар’яна Ярославівна; Salamakha, Maryana
  Стаття присвячена дослідженню місця термінів охорони довкілля у фаховій лексиці. Значна увага приділена визначенням таких понять, як «фахова мова», «фахова лексика», «термінологія» та їх компонентів. Розглянуто кілька підходів до стратифікації фахової лексики, здійснено поділ термінів охорони довкілля відповідно до різних критеріїв.
 • Документ
  Вербалізація концепту GENIUS/ГЕНІЙ в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі
  (2016) Строченко, Л. В.; Строченко, Леся Василівна; Strochenko, L. V.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі. У роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках різної функціональної спрямованості; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту в науково-популярних біографіях Леонардо да Вінчі.
 • Документ
  Типологія мовленнєвого акту вимоги за лексико-семантичним критерієм в англомовному політичному дискурсі
  (2016) Суховецька, Л. В.; Суховецька, Людмила Валентинівна; Sukhovetska, L. V.
  Дослідження фокусує увагу на лексико-семантичному аналізі пропозиційного змісту мовленнєвого акту вимоги, продукованого електоратом політичного дискурсу. Автор здійснив огляд сучасних тлумачень вимоги з позиції врахування особливостей соціального статусу продуцента мовлення. За результатами дослідження створено класифікацію вимог, висуну- тих англомовною спільнотою на адресу суб’єктів влади.
 • Документ
  Проблемы синергии художественного текста (на материале англоязычных текстов Дж. Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса)
  (2016) Фоменко, Е. Г.; Фоменко, Олена Геніївна; Fomenko, E. G.
  Стаття досліджує ризики, пов’язані з предметом дослідження, термінологією та продуктивними методами синергії художнього тексту. Робиться висновок, що вивчення синергії письменника відкриває нові горизонти для розуміння світового художнього дискурсу, мовотворення якого вибудовує колективне фрактальне ціле. Розмежовуються художній текст і художній дискурс; з’ясовується роль індивідуально-авторської концепції у фазовому переході на матеріалі синергії {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюісманс)]}.
 • Документ
  Комунікація як відображення стратегій медіації у художній літературі (на матеріалі англійської мови)
  (2016) Чорній, А. Л.; Чорній, Анастасія Любомирівна; Chornii, Anastasiia
  У статті розглянуто класичні стратегії медіації та комунікативні тактики, які посередник застосовує для примирення сторін. Окремо звернено увагу на паралінгвістичний компонент поведінки комунікантів. Розглянуто приклади медіативної комунікації з урахуванням мовознавчих і психологічних категорій.
 • Документ
  Формування іміджу ООН: тактико-стратегічний аспект (на матеріалі англомовних інформаційних статей)
  (2016) Шугаєв, А. В.; Шугаєв, Андрій Володимирович; Shuhaiev, Andrii
  Статтю присвячено дослідженню дискурсивної стратегії самопрезентації у формуванні позитивного іміджу ООН, дискурсивних тактик позиціювання, дистанціювання, створення позитивного образу в англомовному медіадискурсі. Ключові слова:
 • Документ
  Структура та семантика латинських риторичних термінів-композитів
  (2016) Бабяк, Х. М.; Бабяк, Христина Михайлівна; Babiak, Kh. M.
  У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості термінів-композитів у латинській риторичній термінології. Визначено моделі, за якими утворюються такі деривати. Зазначено, що композити функціонують як синтаксичні еквіваленти корелятивних словосполучень, які мотивують їх формальну структуру. У зв’язку з давністю процесів слово- складання та фонетичними змінами, яких зазнали компоненти складних слів, було використано деякі прийоми етимологічного аналізу.
 • Документ
  Ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як компоненти категорії проспективності та засоби їх вираження в сучасних романських мовах
  (2016) Кірковська, І. С.; Кірковська, Інга Станіславівна; Kirkovska, I. S.
  У статті розглядаються ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як аспектуальні ситуації категорії проспективності у французькій, італійській, іспанській та португальській мовах. Основну увагу зосереджено на мовних засобах передачі ситуації близькості до вступу в дію та ситуації неминучості до вступу в дію. Окрема увага приділяється семантиці дієслів руху, які є найбільш розповсюдженим засобом вираження зазначених ситуацій.
 • Документ
  Модернізм і виникнення синтаксичної сепаратизації: причинно-наслідковий зв’язок (на матеріалі французької мови)
  (2016) Станіслав, О. В.; Станіслав, Ольга Вадимівна; Stanislav, O. V.
  Стаття присвячена проблемі виникнення синтаксичної сепаратизації в сучасній французькій мові. Аналіз фактичного матеріалу показав, що між синтаксично розчленованими (сепаратизованими) структурами й основними принципами модернізму існує тісний причинно-наслідковий зв’язок. Установлено, що такі принципи модернізму, як суб’єктивізм, ірраціоналізм, алогізм, фрагментарність, дисгармонія, порушення ієрархії тощо, стають базисом, культурологічним підґрунтям, на основі якого утворюється та формується синтаксична сепаратизація французької мови початку ХХ століття.