Часопис цивілістики. Випуск 23

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 19 з 19
 • Документ
  Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання
  (2017) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nellie Yu.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем правового регулювання зобов’язальних відносин: поняття зобов’язання у цивільному праві, його об’єкту, змісту тощо. У процесі дослідження формується цивільно­правова теорія зобов’язань у системі цивільного права. Розглянуто питання щодо сутності зобов’язань та обгрунтовано необхідність розгляду їх в якості підгалузі цивільного права (зобов’язального права) та як специфічних цивільних відносин. Здійснено аналіз особливостей предмету, принципів та функцій зобов’язального права. Запропоновано визначення поняття зобов’язального права. Визначено поняття зобов’язання та запропоновані шляхи вдосконалення його законодавчого визначення. Досліджено елементи зобов’язальних правовідносин. Встановлено співвідношення таких категорій як: «об’єкт зобов’язання», «предмет зобов’язання», «предмет виконання зобов’язання», «предмет договору», «об’єкт договору» та сферу їх застосування. Охарактеризовано різновиди об’єкту зобов’язання, вимоги до них. Проаналізовано права та обов’язки сторін зобов’язання та доведено можливість виокремлення у зобов’язальному правовідношенні декількох різновидів обов’язків: обов’язки з надання (борг), які можна поділити на основні та додаткові; охоронні обов’язки, кредиторські обов’язки. Доведено можливість виокремлення у зобов’язальному правовідношенні декількох різновидів прав сторін: право вимоги кредитора, дебіторські правоможності, секундарні права. Обґрунтувано існування немайнових зобов’язань, двосторонньо­зобов’язуючих зобов’язань.
 • Документ
  Поняття і склад земель рекреаційного призначення за законодавством України
  (2017) Юрескул, Вікторія Олександрівна; Юрескул, Виктория Александровна; Yureskul, Viktoriia O.
  У статті розглядаються питання поняття земель рекреаційного призначення та визначення їх складу за чинним законодавством України. Землі рекреаційного призначення пропонується визначити як землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів і віднесені до цієї категорії земель в установленому законом порядку. Звертається увага на актуальність розроблення і прийняття Закону України «Про землі рекреаційного призначення», що визначив би на законодавчому рівні поняття, склад земель рекреаційного призначення України та порядок їх використання.
 • Документ
  Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності
  (2017) Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.
  У статті розглянуто зв’язок академічного плагіату та неоригінальності. Об’єктом їх превенції є не лише порушення суб’єктивних авторських прав. Надано рекомендації стосовно покращення навчально­наукових засобів запобігання. На прикладі шкали штрафів за плагіат в Університеті Преторії показано диференціацію покарань за виявлений академічний плагіат залежно від серйозності плагіату, наявності рецидиву, суб’єкта вчинення.
 • Документ
  Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об'єкт інтелектуального права: теорія та практика застосування
  (2017) Яворська, Олександра Степанівна; Яворская, Александра Степановна; Javorska, Oleksandra S.
  У статті досліджено зміст презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуального права. Така презумпція дозволяє авторам без зайвих формальних процедур отримати правову охорону. У сфері патентного права творчий характер праці має знайти фахове підтвердження шляхом проведення відповідної експертизи. Реальна практика застосування чинного законодавства свідчить, що мають місце зловживання інтелектуальними правами недобросовісними суб’єктами, які видають за творчі результати такі, що жодних творчих ознак не містять. На підставі аналізу судової практики застосування чинного законодавства, автор обґрунтовує висновки про необхідність забезпечення публічності доступу до інформації про подані на державну реєстрацію заявки, необхідність покладення на власника деклараційного патенту тягару доказування творчого характеру праці, результатом якої є запатентований ним об’єкт, забезпечення невідворотності та дієвості засобів відповідальності у разі виявлення правопорушень у цій сфері.
 • Документ
  Протидія патентному тролінгу в Україні
  (2017) Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B.
  В статті йдеться про патентний тролінг як зловживання та правопорушення прав на промисловий зразок. Автор вважає, що тут йдеться про: 1) псевдопідприємництво тролів, оскільки більшість заявників не є ні творцями промислових зразків ні суб’єктами підприємництва; 2) зловживання цивільними права при патентуванні добре відомих об’єктів; 3) порушення вимог світової новизни технології чи дизайну; 4) недобросовісною конкуренцією; 5) недолікам інституту заявлення позову та відмови у прийнятті позову і протипоставлення вимог цих інститутів патентним і не тільки патентним тролям. При патентному тролінгу промислових зразків йдеться: а) про заявлення претензій патентовласником; б) обхід заборони пропуску товару що містять права інтелектуальної власності через митний кордон; в) спішне отримання чи викуп такого дозволу імпортером чи експортером у патентоволодільця у патовій ситуації затримання вантажу на митному кордоні у тому числі поміщення його на митний склад. Запропоновано посилити відповідальність за тролінг використанням об’єктів права ІВ: а) як інституту прав такі декларативні патенти як оперативно­господарської санкції, що перенесе тягар доказування правомірності такого патента на патентоволодільця, а саме доказування вже слугуватиме прривенції тролінгу; б) доповнення чи ускладнення внесення даних до митного реєстру об’єктів права ІВ щодо патентів на промислові зразки та корисні моделі, зокрема вимогою про: 1) надання довідки із Центрів науково­технічної та економічної інформації; 2) розкриття відповідності вимогам патентоспроможності загальновідомого об’єкта та суті використання його за новим призначенням; в) позитивістське закріплення тролінгу як правопорушення та визначення підвищеної кумулятивної відповідальності за його вчинення.
 • Документ
  Problemy prawne dziedzieczenia praw autorskich
  (2017) Charytonowa, Olena Ivanivna; Харитонова, Олена Іванівна; Kharitonova, Olena I.
  W. Artikule analizue kwestie, które pojawiają się w związku z dziedziczenie praw autorskich. Tematem jest kwestii dziedziczenia osobistych praw niemajątkowych autora. Jest to związane zarówną z tą okolicznością, iż dziedziczenie praw majątkowych autora praktycznie nie różni się znacznie od dziedziczenia innych praw majątkowych, jak również z obecnością szeregu badań naukowych, w których odpowiednie kwestie zostały dość gruntownie zbadane. Specyfika dziedziczenia osobistych praw niemajątkowych autora spowodowana jest przez ich istotę, przynależność personalną, treść i ukierunkowanie. Zaznaczono, ze problem dziedziczenia osobistych praw niemajątkowych autora związany jest przede wszystkim z brakiem dokładnej regulacji odpowiednich stosunków w Kodeksie Cywilnym Ukrainy, a także z rozbieżnością pomiędzy przepisami rozdziału 84 KC Ukrainy oraz Ustawy Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych». W tej kwestii zrobiono analizę systemową przepisów prawa.
 • Документ
  Поняття шлюбу
  (2017) Федорова, Валерія Валеріївна; Федорова, Валерия Валериевна; Fedorova, Valeriya V.
  Стаття присвячена вивченню та аналізу питання щодо поняття шлюбу відповідно до теоретичних напрацювань науки сімейного права та сімейного законодавства України, перспективи розвитку законодавства в даному напрямку. Дослідження поняття шлюбу відбувалось на всіх етапах розвитку як цивілістичної науки загалом так і сімейного права зокрема. На кожному з етапів дослідження видатними вченими­цивілістами переглядалась існуюча на той час концепція поняття шлюбу, давалось нове його тлумачення, відповідно до фактичних шлюбних відносин, що складались на певний час. У зв’язку із закріпленням в Сімейному кодексі України поняття шлюбу, вищевказане питання припинило бути об’єктом дослідження. Разом із тим, сучасні відносини між людьми вимагають від законодавця нових правових форм та механізмів реалізації таких відносин. У зв’язку з чим виникла потреба дослідити існуючи концепції правового розуміння шлюбу та можливості застосування їх надбань для нових форм закріплення відносин між людьми. Загалом, шлюб розуміють як союз, як статус, інститут особливого роду та як договір. Саме договірна концепція шлюбу є більш гнучкою та надає широкі можливості для опосередкування будь-­яких виникаючих відносин між людьми.
 • Документ
  Порівняльний аналіз кредитного договору з суміжними договорами
  (2017) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lykavetskaya, Olena M.
  У даній статті проведено порівняльний аналіз особливостей кредитного договору з суміжними договорами, серед яких: договір позики та факторингу, визначено їх спільні та відмінні риси відповідно до норм діючого законодавства України. У статті розглянуті питання визначення поняття договорів позики, кредиту та факторингу, форма укладання вищезазначених договорів та їх істотні умови, проаналізовані сторони договорів позики, факторингу та кредиту.
 • Документ
  Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг
  (2017) Станкова, Ірина Михайлівна; Станковая, Ирина Михайловна; Stankova, Irina M.
  Досліджено питання захисту прав споживачів у сфері надання туристичних послуг. Охарактеризовано особливості відповідальності у сфері надання туристичних послуг. Наведено класифікацію позовів та скарг із захисту порушених прав у сфері туризму: 1) невиконання або неналежне виконання послуг, обіцяних турфірмою; 2) несвоєчасне інформування туриста про зміни в програмі туру, надання недостовірної або неточної інформації про турі; 3) обмеження власної відповідальності турфірми через зміну умов туру; 4) додаткові грошові збори; 5) низький рівень сервісу; 6) порушення права споживача на безпеку послуги. Охарактеризовано способи вирішення цивільно­правових спорів у сфері надання туристичних послуг: позасудовий та судовий.
 • Документ
  Належне набуття права на забудову як підстава його належного здійснення
  (2017) Пономаренко, Костянтин Данилович; Пономаренко, Константин Данилович; Ponomarenko, Constantine D.
  Стаття присвячена дослідженню питань належного набуття права на забудову земельної ділянки. З’ясовуються законодавчий та наукові підходи до визначення права на забудову. Досліджуються самовільне захоплення земель та його наслідки, самочинне будівництво та його юридична природа. Обґрунтовується взаємозалежність прав на землю та права на забудову, визначається момент, підстави та способи набуття права на забудову земельної ділянки. Визначаються правовий статус суб’єкта права на забудову та коло таких суб’єктів, досліджено можливість будівництва без набуття права на забудову.
 • Документ
  Відшкодування шкоди, завданої державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування
  (2017) Куцин, Антон Васильович; Куцын, Антон Васильевич; Kutsin, Anton V.
  У статті розглядаються основні принципи відшкодування шкоди, завданої органами державної влади та місцевого самоврядування. Також охарактеризовані основні механізми удосконалення системи захисту цивільних прав осіб, яким завдано шкоди органами державної влади та шляхи удосконалення інституту відшкодування шкоди.
 • Документ
  Доменне ім'я як об'єкт цивільних прав
  (2017) Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
  У статті досліджено правове регулювання доменних імен, проаналізовано різні підходи до визначення правової природи доменного імені. Проаналізовано позицію Європейського суду з прав людини щодо правової природи доменного імені та її співвідношення із вітчизняними правовими нормами. Зроблено висновок про те, що доменне ім’я слід вважати особливим різновидом майна, майновим правом та, відповідно, об’єктом права власності.
 • Документ
  Щодо необхідності правового регулювання цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України (Civil-Military Co-operation – CIMIC)
  (2017) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Iuliia V.
  Стаття присвячена правовому регулюванню цивільно­військового співробітництва з врахуванням норм міжнародного права та чинного законодавства України. Проаналізовані загально правові та спеціальні принципи цивільно­військового співробітництва та взаємозв’язок між ними. Передбачено необхідність належного правового регулювання даних відносин з урахуванням вітчизняних реалій.
 • Документ
  К вопросу о коллизионно­-правовом регулировании опеки и попечительства
  (2017) Адаховская, Надежда Сергеевна; Адаховська, Надія Сергіївна; Adakhovska, Nadiia S.
  Статья посвящена исследованию и анализу коллизионно­-правовых норм в системе регулирования отношений опеки и попечительства на основе украинского и иностранного законодательства, международных договоров.
 • Документ
  Зобов’язання у сфері туризму: понятта, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання
  (2017) Кохановський, Велеонін Олексійович; Кохановский, Велеонин Алексеевич; Kokhanovskyi, Veleonin O.
  У статті на основі доктринального і законодавчого розуміння поняття зобов’язань розглядаються поняття і особливості зобов’язань у сфері туризму, а також перспективи їх цивільно – правового регулювання. Пропонується власне визначення поняттязобов’язань у сфері туризму з урахуванням різниці між поняттями «зобов’язання із надання туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туризму». Доводиться, що обов’язок боржника в зобов’язаннях у сфері туризму можуть мати як активний, так і пасивний характер.
 • Документ
  До питання про засади тлумачення змісту господарського договору
  (2017) Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.
  Стаття присвячена розгляду поняття та основних засад тлумачення змісту господарських договорів, особливостей такого тлумачення відповідно до діючого законодавства. Розглядаються точки зору вчених стосовно даних питань, а також аналізується судова практика.
 • Документ
  Експрес-шлюби: історія, сучасність, перспективи
  (2017) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
  В статті досліджуються історія, сучасність та перспективи такого «нововедення» українського законодавця, як експрес­шлюб. Такий шлюб визнається сучасною і перспективною формою реєстрації шлюбу на рівні з іншими правовими формами організації сімейного життя.
 • Документ
  Цивільно-правовий статус фізичної неповнолітньої особи
  (2017) Резніченко, Семен Васильович; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semion V.; Крутій, Микола Олександрович; Крутий, Николай Александрович; Krutiy, Mykola O.
  У статті розглянуто питання цивільної дієздатності фізичної особи, яка не досягла вісімнадцятирічного віку та її суб’єктивну роль у впливі на виникнення, зміну та припинення цивільних відносин. Відзначається, що український законодавець офіційно не виділяє поняття «інституту емансипації», хоча і наділяє неповнолітніх додатковими підставами для набуття повного обсягу прав і обов’язків.
 • Документ
  Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до європейського права
  (2017) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Evgen O.