12.00.12

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем
  (2010) Шелестов, Кирило Олександрович; Шелестов, Кирилл Александрович; Shelestov, Kyrylo О.; Бехруз Хашматулла
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація е першим у вітчизняній юридичній науці самостійним комплексним філософсько-правовим дослідженням проблем сутності домінуючого праворозуміння, що склалося в рамках певної культурно- правової традиції, та його значення у функціонуванні правових систем. Особливе місце в дослідженні приділяється розгляду змісту домінуючого праворозуміння. На підставі проведеного аналізу характеристик домінуючого праворозуміння дисертант розглядає його як певний зміст права, який складається в суспільстві як найбільш впливовий і поширений, на основі його пізнання і сприйняття, а також його оцінки, що зумовлює характер функціонування різних правових систем. Констатовано той факт, що не тільки право є соціально детермінованим, але й праворозуміння є таким. Трансформація будь-якого типу праворозуміння у домінуюче в рамках різних культур о-правових традиціях прямо залежать від соціальних факторів, таких як моральні цінності, традиції та релігії.
 • Документ
  Становлення міжнародного права: філософсько- правове дослідження
  (2009) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaykovskyy, Yuriy V.; Івакін Олексій Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертацію присвячено філософсько-правовому дослідженню становлення міжнародного права, що здійснене крізь призму еволюції суверенітету держави з урахуванням тенденції гуманізації міжнародного права. У дисертації досліджено генезис ідеї міжнародного права та розглянуто фактори впливу на його розвиток. Висвітлено та проаналізовано основні концепції міжнародного права. Простежено зв'язок міжнародного права з обумовлюючими його виникнення соціальними і культурними особливостями міжнародного співтовариства, зокрема з особливим становищем і соціокультурною визначеністю особи в міжнародному праві. Проаналізовано вплив прав людини на становлення сучасного міжнародного права та визначено структуру і зміст сучасного комплексу прав людини, а також його роль у глобальних трансформаціях сучасності. Виявлено тенденції еволюції сучасного міжнародного права та зроблено спробу спрогнозувати подальші напрямки його розвитку.
 • Документ
  Правовий міф і правова міфотворчість як атрибути сучасного суспільства
  (2014) Тіщенко, Юлія Валеріївна; Тищенко, Юлия Валерьевна; Tishchenko, Yulia V.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації розглядається природа, структура, функції правових міфів, їх місце у структурі правової реальності, а також процеси правової міфотворчості, характерні для сучасного суспільства. Доведено, що правовий міф не слід вважати негативним явищем дійсності, що деформує сприйняття реальності. Зроблено висновок, що правовий міф постає як особливий феномен, який існує на раціональному й чутгєвому рівнях правосвідомості, а також, у відображеній формі, в правових текстах, виражає ціннісні й антиціннісні правові установки і націлений на легітимацію правових явищ, інститутів і процесів. Виявлені властивості правового міфу: догматичність, соціальність, позатемпоральність, закономірність, функціональність, нераціональність, енергетнчність. багатозначність. Розкрито місце правового міфу у правовій реальності, зокрема, показано специфіку існування міфів у правосвідомості, системі джерел права та позитивному праві. Доведено, що правові міфи не с науковим знанням, а тому юридична наука має позбавлятися від них шляхом раціоналізації. Виявлено міфотворчу функцію юридичної думки.
 • Документ
  Філософсько-правові аспекти наукової спадщини Ф. В. Тарановського
  (2013) Костиря, Олена Валиславівна; Костыря, Елена Валиславовна; Kostyrya, Olena V.; Крестовська Наталя Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації охарактеризовано філософсько-правові аспекти наукової творчості видатного вітчизняного правознавця Ф. В. Тарановського (1875-1936). Основою праворозуміння Ф. В. Тарановського визнано філософський позитивізм. Праворозуміння ученого є цілісним складно організованим ученням, в якому поєднуються теоретико-юридичні, історико-правові та філософсько-правові рівні осмислення правової реальності. Зроблено висновок про створення Ф. В. Тарановським підґрунтя інтегративного праворозуміння. Ф. В. Тарановський відносив правознавство до числа соціальних наук. За "предметом дослідження юриспруденція розпадається на три основні галузі — юридичйу догматику (або догматичну юриспруденцію), історію права і політику права, а інтегруючою їх дисципліною виступає енциклопедія права - загальне вчення про право та про державу. Онтологічні аспекти учення про право у творах Ф. В. Тарановського представлено як осмислені з позицій соціології та принципу історизму питання про поняття права, структуру права, включно право в об'єктивному та суб'єктивному сенсі, форми позитивного права, здійснення та застосування права. Пошуки гносеологічного інструментарію Ф. В. Тарановським головним чином пов'язані з історією права. Будучи філософським позитивістом, у сфері пізнання він був супротивником монізму та прямолінійного одностороннього підходу. Порівняльне правознавство, на думку Ф. В. Тарановського, є найважливішою спадщиною, яку XIX ст. залишило юридичній науці. Ф. В. Тарановський визнавав цінність права, яку розумів в інструменталістському ключі. Цінністю, охоронюваною правом, слід визнати не тільки індивідуальні бажання, але й обов'язки, яким надана юридична імперативність, а право має на меті забезпечення спільних та індивідуальних інтересів. У розумінні основного питання історіософії Ф. В. Тарановський був прихильником стадіально-цивілізаційної схеми історичного процесу, рушійними силами якого уважав соціально-економічний фактор, та інші, у тому числі - правові фактори розвитку. Філософія правової історії представлена у нього засобами методологічного оснащення історико-правового дослідження. Ф. В. Тарановський заклав основи методології історико-правового джерелознавства, яку оцінено як підхід до герменевтичної парадигми історико-правового дослідження.
 • Документ
  Аксіосфера права та її компоненти
  (2012) Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Konstantin V.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12- філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертацію присвячено філософсько-правовим аспектам аксіосфери права, що постає як система цінностей правової сфери. У роботі запропоновано розглядати аксіосферу права як компонент структури права, що діє на рівні з догмою права та актуалізується суб'єктами права в межах правової ситуації. Досліджено структуру аксіосфери права, що складається з центрованої навколо ідеї справедливості системи правових цінностей та ієрархізованої системи цінностей права. Запропоновано виділяти три підходи до ієрархії цінностей права: гуманістичний, нормативний та телеологічний. Обгрунтовано місце аксіосфери права в правовій реальності. Доведено інтегруюче значення верховенства права, що забезпечує цілісність аксіосфери та нормосфери права. Обґрунтовано процес філіації цінностей правової сфери. Виявлено особливості ціннісного аспекту дії права. Доведено, що аксіосфера права є безпосереднім інструментом легітимації правової системи.
 • Документ
  Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції
  (2011) Фальковський, Андрій Олександрович; Фальковский, Андрей Александрович; Falkovskiy, Andrey O.; Розова Тамара Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У роботі аналізується процес зміни парадигм юриспруденції як передумова становлення підходів до осягнення правової реальності. З введенням нових засобів пізнання та докорінним оновленням існуючих і починається наступний етап розвитку методології юриспруденції, що формується як альтернатива світоглядно-методологічним орієнтирам попередньої епохи. Основою кожного з етапів є певний тип раціональності, що був домінуючим в певний період розвитку світоглядної реальності. Досліджено філософські витоки аксіопогічного підходу в філософській думці минулого та сучасності, визначено роль, місце, становлення та розвиток аксіології права в системі правового знання, змістовне розкриття понять аксіологічного підходу та аксіологічної парадигми в методології сучасної юриспруденції, розробці класифікацій аксіологічного підходу та розкриття особливостей його різновидів. Розкрито особливості системи категорій аксіологічного підходу в методології юриспруденції. Зазначено, що поняття та категорії, котрі складають категоріальний апарат аксіологічного підходу, визначають спрямованість розуміння фундаментальних проблем юриспруденції. Показано значення аксіологічного підходу для методології філософсько- правових і порівняльно-правових досліджень, визначається його евристичний потенціал в аспекті розкриття сутності права крізь призму цінностей, котрі безпосередньо впливають на образ правової реальності та втілюються в соціальне життя. Визначено, що уявлення як про природне право, так і позитивне право (система законодавства) завжди ґрунтується на певних цінностях, виявлення, філософське осмислення та порівняння яких є можливим шляхом застосування аксіологічного підходу.
 • Документ
  Співвідношення можливості та дійсності у правозастосуванні
  (2014) Палій, Оксана Миколаївна; Палий, Оксана Николаевна; Paliy, Oksana M.; Сумарокова Людмила Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. У дисертації здійснено комплексне дослідження різних аспектів співвідношення можливості та дійсності у правозастосовній діяльності. В межах проведеного дослідження одержані результати, які мають наукову новизну, зумовлену розв’язанням актуальних проблем у сфері правозастосування, які досі не отримали достатньої розробки у науковій літературі. Загальнометодологічне поняття диспозитивності використовується для аналізу правових норм і процесів правозастосування. Формулюються критерії для вимірювання ступеня здійсненності норм права: співвіднесеність даної норми права з іншими правовими нормами, співвіднесеність норми права з цілями і цінностями суспільства, співвіднесеність з практичними механізмами здійснення права, прийнятність правових приписів для суспільства і сприйняття їх адресатами. Аналізується проблема значимості суб’єктів правозастосування для ефективності правозастосування. Обґрунтовується теза про те, що суб’єкт правозастосування повинен мати всі ознаки дійсної людини у філософському її розумінні, тобто з урахуванням його особистісних якостей.
 • Документ
  Свобода як категорія права
  (2010) Донченко, Ольга Павлівна; Донченко, Ольга Павловна; Donchenko, Olga P.; Козловський Антон Антонович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2010. Дисертація присвячена філософсько-правовому дослідженню свободи як категорії права на основі поєднання онтологічних, гносеологічних, аксіологічних та методологічних характеристик з метою виявлення її структурно-функціонального змісту. У дисертації доведено, що свобода як форма творчої самореалізації особистості – це формально-змістова категорія сучасного права України, яка базується на динамічній єдності природно-правових і позитивістських засад. Формальну основу свободи складає позитивне право, його норми, а змістову – природні й невідчужувані права людини, її життєво важливі потреби та інтереси. Свобода як можливість індивіда бути самим собою і реалізувати себе як творчого суб’єкта перетворюється в «реально суще» в процесі становлення його як особистості і стає при цьому життєво важливою цінністю, формуючи готовність боротися за неї і користуватися як вищим благом. Таке «користування» й покликане забезпечити суспільний порядок за допомогою системи соціальних норм, основоположне місце серед яких займають юридичні норми.
 • Документ
  Толерантність у правовому житті сучасного суспільства
  (2011) Галицький, Ігор Володимирович; Галицкий, Игорь Владимирович; Galitskiy, Igor V.; Оборотов Юрій Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням феномена толерантності в правовому житті сучасного суспільства. Досліджено поняття толерантності та основні критерії її визначення. Окреслено типологію толерантності та історичні етапи її розвитку в європейській культурі від Ренесансу до сьогодення. З’ясовано парадокси і постулати толерантності як фундаментальної засади діалогу культур. Доведено важливість толерантності як правової цінності. Визначено місце толерантності в системі принципів права. Обґрунтовано існування толерантності як обов’язкового елементу правової культури та визначено основні фактори становлення і розвитку толерантності в правовому житті. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення толерантності. Сформульовано основні положення нормативного документу «Концепція формування толерантності в українському суспільстві» як основи подальшого розвитку вітчизняного права.