Туляков Вячеслав Олексійович | Viacheslav Tuliakov | Туляков Вячеслав Алексеевич

Постійний URI для цього зібранняВячеслав Туляков д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», Одеса, Україна; професор-дослідник Інституту Європейського та міжнародного кримінального права університету Кастілья Ла Манчі, Сьюдад-Реал, Іспанія; гостьовий професор університету "IE", Мадрид, Іспанія; суддя ad hoc Європейського суду з прав людини по справам на користь Укрaїни.Сфера наукових інтересів : міжнародна та європейська кримінальна політика, права людини, кримінальне право та кримінальний закон, кримінально-правові засоби, кримінологія, віктимологія, поводження з жертвами злочинів.Prof.Dr.hab. Vіacheslav Tulіakov, National University "Odessa Law Academy" (Ukraine), Institute of European and International Criminal Law of University of Castilla La Mancha visiting researcher, "IE University" adjunct faculty visiting professor (Spain), ECHR Judge ad hoc for the cases in favour of Ukraine.Research interest: international criminal policy and justice, criminal policy and development, victims' rights, human rights protection and philosophy of criminal law and justice.ORCID https:// orcid.org/0000-0002-2716-7244

ResearcherID: H-6892-2018

e-mail: tuliakov@onua.edu.ua

https://www.linkedin.com/in/viacheslav-tuliakov-a2a9b333/

https://www.youtube.com/channel/UC2sdU6gENs5WK5NunA5Kofg

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 199
 • Документ
  Гармонізація матеріально-правових норм щодо корупції: виклики для Європейського Союзу та України
  (Харків : Право, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.
 • Документ
  Кримінально-політичні інновації і епоху сингулярності
  (Харків : ХНУВС, 2021-04-16) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Савінова Наталя Андріївна; Савінова Н. А.; Savinova Natalia A.
 • Документ
  Кримінальні правопорушення проти сім’ї в сучасному вимірі
  (Харків : Право, 2021-09-22) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.; Сікан О. М.; Сікан Ольга Миколаївна; Sikan, Olha M.
 • Документ
  Альтернативи криміналізації
  (Харків : Право, 2021-09-22) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Поняття злочину у Європейській динаміці змін : презентація
  (Одеса, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Жертви кримінальних правопорушень у європейському правовому полі
  (Одеса, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Victimization and victim-oriented development of criminal law: a complex approach
  (Київ : Дакор, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  In the 21st century, one of the essential roles of the Criminal Code is to protect the rights and interests of crime victims. Criminal law is a multifaceted field that must balance well-known principles with evolving societal dynamics. This includes various stakeholders, counting the state, perpetrators, victims, and civil society, each with differing views and implications on criminal law. The modern era, marked by post-truth narratives and a reputational society, has further complicated matters. Casuistry now prevails over systematic approaches, leading to a disconnect between criminal law’s foundational principles and intended societal outcomes. Contemporary criminal law operates on multiple dimensions, addressing individual, societal, and institutional levels while aiming to balance the interests of these entities. The transition from the “age of information” to the “age of reputation” underscores the importance of information subjected to external evaluation. In the context of state of victimization and the need to harmonize Ukrainian criminal legislation with EU and Council of Europenorms, it is vital to protect human rights. This aligns with a Committee of Ministers recommendation that recognizes crime as a wrong against society and a violation of individual rights, emphasizing the importance of safeguarding victim rights. Approaching criminal law from a victimological perspective offers unique insights into victim participation in criminal liability, crime qualification, and offender culpability. This perspective encourages assessing the efficacy of criminal law prohibitions and promoting victim engagement in crime control on national and international level. У XXI столітті однією з найважливіших функцій Кримінального кодексу є захист прав та інтересів жертв злочинів. Кримінальне право є багатогранною галуззю, яка повинна забезпечувати баланс між загальновідомими принципами та динамікою суспільства, що розвивається. Це стосується різних зацікавлених сторін, включаючи державу, злочинців, потерпілих і громадянське суспільство, кожна з яких має різні погляди і наслідки для кримінального права. Сучасна епоха, позначена наративами постправди та суспільством репутації, ще більше ускладнила ситуацію. Казуїстика тепер переважає над системними підходами, що призводить до розриву між основоположними принципами кримінального права та очікуваними суспільними результатами. Сучасне кримінальне право оперує багатьма вимірами, звертаючись до індивідуального, суспільного та інституційного рівнів, прагнучи збалансувати інтереси цих суб’єктів. Перехід від «епохи інформації» до «епохи репутації» підкреслює важливість інформації, що підлягає зовнішній оцінці. У контексті стану віктимізації та необхідності гармонізації українського кримінального законодавства з нормами ЄС та Ради Європи, життєво важливим є захист прав людини. Це узгоджується з рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи, яка визнає злочин злочином проти суспільства та порушенням прав особистості, підкреслюючи важливість захисту прав потерпілих.Підхід до кримінального права з віктимологічної точки зору пропонує унікальне розуміння участі жертв у кримінальній відповідальності, кваліфікації злочинів та винуватості правопорушників. Така перспектива сприяє оцінці ефективності кримінально-правових заборон та залученню потерпілих до боротьби зі злочинністю на національному та міжнародному рівнях.
 • Документ
  «Білий загін» у тіні війни: щодо відповідальності парамілітарних компаній
  (Київ : НаУКМА, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Кримінальне право України : методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право»
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Туляков Вячеслав Олексійович; Тавлуй Олена Вікторівна
  Методичні вказівки призначені для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Кримінальне право». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Criminal Law and its Victim-Oriented Development: an Academic Inquiry
  (2023-09) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  In the 21st century, one of the essential roles of the Criminal Code is to protect the rights and interests of crime victims. Criminal law is a complex field that must balance established principles with evolving societal dynamics. This involves various stakeholders, including the state, perpetrators, victims, and civil society, each with differing views on criminal law. The modern era, marked by post-truth narratives and a reputational society, has further complicated matters. Casuistry now prevails over systematic approaches, leading to a disconnect between criminal law’s foundational principles and intended societal outcomes. Contemporary criminal law operates on multiple dimensions, addressing individual, societal, and institutional levels while aiming to balance the interests of these entities. The transition from the «age of information» to the «age of reputation» underscores the importance of information subjected to external evaluation. In the context of harmonizing Ukrainian criminal legislation with EU and Council of Europe norms, it is vital to protect human rights. This aligns with a Committee of Ministers recommendation that recognizes crime as a wrong against society and a violation of individual rights, emphasizing the importance of safeguarding victim rights. Approaching criminal law from a victimological perspective offers unique insights into victim participation in criminal liability, crime qualification, and offender culpability. This perspective encourages assessing the efficacy of criminal law prohibitions and promoting victim engagement in crime control.
 • Документ
  Правозастосовча політика Європейськой Комісії: методологічні питання у контексті розвитку кримінально-правових відносин
  (Київ : АПВУ, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Проблемы теории уголовной ответственности и наказания : методические указания, планы практических занятий и программа спецкурса
  (Одесса : Юридична література, 2001) Багрій-Шахматов, Леонід Васильович; Туляков, В'ячеслав Олексійович
 • Документ
  Первый международный причерноморский социально-девиантологический симпозиум по криминологии
  (Одеса, 1996) Багрій-Шахматов, Леонід Васильович; Туляков, В'ячеслав Олексійович
 • Документ
  Виктимизация как криминогенный фактор
  (Одеса, 1995) Багрій-Шахматов, Леонід Васильович; Туляков, В'ячеслав Олексійович
 • Документ
  Українське майбутнє піднесення до європейського кримінального права: від апроксимації криміналізації до гармонізації санкцій
  (Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2022) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.
 • Документ
  Принципи пеналізації у контексті апроксимації європейського законодавства
  (Харків : Право, 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Леонід Багрій-Шахматов: вчений, вчитель, громадянин
  (2018) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  Стаття присвячена видатному вченому Леоніду Васильовичу Багрій-Шахматову, творцю наукової школі фахівців у галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.
 • Документ
  Віктимологічні засади кримінального права України: на шляху до апроксимаціі міжнародних стандартів
  (2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  Конституція України однозначно визначає життя і здоров'я людини як найвищу соціальну цінність, покладаючи на державу обов'язок відшкодування шкоди, завданої злочинними діяннями. Стаття 1177 Цивільного кодексу України закріплює право потерпілих на відшкодування шкоди, завданої їм кримінальним правопорушенням. Незважаючи на це конституційне зобов'язання, в українському законодавстві існує значна прогалина щодо комплексних заходів з відшкодування шкоди та реституції жертвам злочинів. Ця прогалина зумовлює необхідність запровадження нових правових заходів для забезпечення справедливого ставлення до потерпілих у національному правовому полі. Нагальність цього питання посилюється поточними військовими діями в Україні, що спонукає до критичного узгодження національного законодавства з відповідними міжнародними угодами. Щоб заповнити цю прогалину, було проведено аналіз міжнародних та європейських правових принципів з метою виведення основоположних концепцій для віктимологічного підходу в українському кримінальному праві. Вивчення цих зовнішніх правових рамок має на меті інформувати законодавця, сприяючи створенню більш справедливого та інклюзивного правового середовища для жертв кримінальних правопорушень в Україні, особливо в контексті поточних викликів, що стоять перед країною, та необхідності гармонізації з міжнародними стандартами. У світлі нагальної потреби посилити права та захист, що надаються жертвам злочинів, запропоновані правові заходи спрямовані на усунення існуючих прогалин в українському законодавстві. Спираючись на міжнародні та європейські правові принципи, вони мають на меті створити надійну основу, яка не лише компенсує жертвам злочинів завдану шкоду, але й гарантує дотримання їхніх прав протягом усього процесу кримінального судочинства. Бойові дії, що тривають в Україні, слугують суворим нагадуванням про нагальну необхідність посилення правових норм, які захищають і відшкодовують збитки потерпілим. Приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів не лише покращить внутрішній правовий ландшафт, але й посилить відданість України правам людини та правосуддю перед обличчям безпрецедентних викликів. Оскільки країна прагне до стійкості перед лихоліттям, всеосяжна віктимологічна база, що ґрунтується на глобальних правових принципах, має вирішальне значення для побудови справедливого та інклюзивного суспільства.
 • Документ
  Режими кримінально-правового регулювання: від (синергії до емерджентності)
  (Дніпро : ДДУВС, 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Принцип рівності та режими кримінально-правового регулювання
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.

Детальніше ...