Часопис цивілістики. - 2019. - Випуск 33

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Приватне право: ціннісні аспекти формування концепту
  (ВД "Гельветика", 2019) Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Kharytonov, Yevhen; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena; Kharytonova, Olena Ivanivna
  У статті розглядається вплив суспільних цінностей на формування концепту приватного права. На підґрунті розуміння цінностей як імперативів, норм та ідеалів для людської думки, людської дії й соціально-історичної творчості стверджується, що «римське право» мало основою такі ціннісні категорії, як «справедливість», «добра совість», «добра воля», «громадська честь», «доблесть», «порядність». Доводиться, що уявлення римського суспільства про справедливість, добро та зло, інші цінності сформовані під впливом етичних положень давньогрецької філософії, сприйнятих потім римською ментальністю.
 • Документ
  Критика концепції про переривання позовної давності після пред’явлення позову
  (ВД "Гельветика", 2019) Гуйван, Петро Дмитрович; Guyvan, Petro
  У статті розглядаються питання часового впливу на існування охоронного матеріального права на позов у разі його реалізації – пред’явлення домагання до суду. Обгрунтовується критичне ставлення автора до попередніх та нинішніх теоретичних концепції та існуючої правозастосовної практики, згідно з якими переривання позовної давності та початок нового давнісного перебігу після пред’явлення позову проявляється як загальне правило. Доводиться хибність даного підходу та невідповідність його реальній сутності охоронно-правових відносин, пов’язаних з юрисдикційним захистом порушеного права. Встановлено, що переривання позовної давності, як виключення, може відбутися після пред’явлення позову лише в конкретних випадках, чітко встановлених матеріальним законом.
 • Документ
  Особливості цивільно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні
  (ВД "Гельветика", 2019) Федоров, Гліб Омелянович; Fedorov, Gleb
  Наукова стаття присвячена дослідженню цивільно-правового регулювання інвестиційній діяльності в Україні. У статті на основі комплексного науково-методологічного аналізу й дослідження різних підходів учених до вказаної проблематики виокремлено власний структурно-методологічний підхід у процесі формування інвестиційного іміджу відповідного територіального об’єкта, що враховував би особливості всіх цільових груп інвесторів. Ключовим аспектом пропонованого підходу є наявність можливості коригування іміджу, внесення змін в іміджеву програму. Зазначений підхід поділено на три ключові етапи: підготовчий етап, етап розроблення й етап реалізації.
 • Документ
  Спеціальні підстави виникнення права державної власності примусового характеру
  (ВД "Гельветика", 2019) Кушнерук, Дмитро Володимирович; Kushneruk, Dmytro
  Статтю присвячено визначенню нормативних актів, якими регулюються спеціальні підстави виникнення права державної власності примусового характеру, їх аналізу з метою виявлення особливостей окремих видів підстав набуття права державної власності й проблем, що виникають у цій сфері. Проаналізовано окремі види підстав. Виявлено проблеми, що виникають під час проведення реприватизації, реквізиції, конфіскації, ліцитації тощо. Проаналізовано сумісність загальної конфіскації та міжнародних норм щодо захисту права власності, реприватизації й захисту прав приватної власності. Виявлено проблеми в правовому регулюванні реприватизації.
 • Документ
  Правова культура донорства крізь призму діяльності біобанків
  (ВД "Гельветика", 2019) Омельченко, Ольга Петрівна; Omelchenko, Olha
  Новітні технології впритул наближаються до того часу, коли друкування органів на 3D-принтері, придатних для пересадки, буде досить поширеним явищем. Однак людина залишається основним «джерелом» донації біологічного матеріалу. Проблематика донорства особливо гостра в площині донації органів для пересадки як із позиції етичних, релігійних, правових суперечностей, так і в контексті практики. Актуальність донорства людського біологічного матеріалу існує в площині діяльності біобанків, особливо щодо збирання, зберігання та використання зразків біоматеріалу в дослідженнях. Досвід різних країн свідчить, що найбільш сприятлива сфера для діяльності біобанків в країнах із високою правовою культурою донорства. Стаття спрямована на дослідження чинників, що впливають на формування правової культури донорства в суспільстві, щодо довіри до біобанків і готовності жертвувати зразки біологічного матеріалу для медико-біологічних досліджень. Авторка надає рекомендації щодо ролей ключових учасників біобанкінгу в процесі формування правової культури донорства. Загалом стаття вказує на основні аспекти, які варто врахувати в процесі формування належного правового регулювання діяльності біобанків у такий спосіб, щоб суспільство мало вищий рівень довіри до їхньої діяльності й обізнаності про біомедичні дослідження.
 • Документ
  Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними діями, рішеннями та бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду
  (ВД "Гельветика", 2019) Курило, Тетяна Вячеславівна; Kurylo, Tetiana
  Аналіз юридичної літератури свідчить, що майновою або матеріальною вважається шкода, яка має певну економічну цінність і виражається в грошах. Види шкоди, що підлягають відшкодуванню, передбачені в Законі Україні «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів| досудового розслідування, прокуратури і суду» й у Положенні про застосування цього Закону, затвердженому Наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України.
 • Документ
  Набуття корпоративних прав одним із подружжя
  (ВД "Гельветика", 2019) Вінтоняк, Наталія Дмитрівна; Vintonya, Nataliia
  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання корпоративних прав подружжя, набутих одним із подружжя за рахунок майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Розглянуто внесення майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності, як вкладу до статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу, як первісний спосіб набуття корпоративних прав, та укладення цивільно-правових договорів – як похідний. Приділено увагу згоді подружжя під час набуття корпоративних прав одним із подружжя.
 • Документ
  Набуття та розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності фізичними особами – підприємцями
  (ВД "Гельветика", 2019) Дмитришин, Володимир Степанович; Dmutrushun, Volodumur
  Досліджено особливості правового механізму набуття, розпоряджання і використання в господарській діяльності фізичними особами – підприємцями об’єктів інтелектуальної власності, особливості співвідношення правового статусу таких осіб та статусу фізичних осіб – авторів таких об’єктів і вплив їхнього правового статусу на правовідносини щодо прав інтелектуальної власності. Проаналізована судова практика та розглянуті особливості окремих видів договорів щодо передання прав на торговельні марки та винаходи.
 • Документ
  Новації щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами
  (ВД "Гельветика", 2019) Тарасенко, Леонід Леонідович; Тарасенко, Леонід; Tarasenko, Leonid
  Стаття присвячена аналізу законодавчих новацій щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами. У науковій статті досліджено правове регулювання діяльності організацій колективного управління за новим Законом про ефективне управління правами. На основі аналізу положень чинного законодавства визначено, що Закон про ефективне управління правами передбачає новий механізм набуття правового статусу організації колективного управління. Установлено, що станом на сьогодні залишається не до кінця визначеним правовий статус діючих організацій колективного управління, що породжує неоднакове правозастосування на практиці щодо можливості суб’єктів господарювання правомірно використовувати музичні твори під час здійснення господарської діяльності.
 • Документ
  Щодо питання інформаційної природи авторського права
  (ВД "Гельветика", 2019) Токарева, Віра Олександрівна; Tokareva, Vira
  У статті проаналізовані позиції науковців щодо інформаційної природи права інтелектуальної власності, зокрема авторського права. Установлено, що, характеризуючись інформаційною природою, сутність авторського права містить парадокс, спрямований на створення та поширення творів шляхом штучного обмеження доступу до них і створення монополії, яка надана автору державою. З’ясовано, що інформація набуває товарного характеру, стаючи предметом правочинів, а з тим максимального прибутку набувають високотехнологічні компанії.
 • Документ
  Питання правової охорони майнових прав на об’єкти промислової власності
  (ВД "Гельветика", 2019) Ярошевська, Тамара Василівна; Yaroshevskaya, Tamara
  У статті досліджуються проблемні питання охорони майнових прав на об’єкти промислової власності. Аналіз практики судів щодо розгляду й вирішення справ, пов’язаних із порушенням майнових прав на об’єкти промислової власності, дає змогу зробити висновок, що найбільш проблематичними й недостатньо врегульованими є саме правовідносини щодо охорони майнових прав творців та інших правоволодільців на об’єкти права промислової власності. Ці обставини істотно знижують ефективність законодавства у сфері промислової власності, що відповідним чином впливає на рівень творчої активності винахідників. Вирішення проблемних питань убачається в удосконаленні нормативно-правової бази та створенні в Україні дієвих механізмів охорони прав на об’єкти промислової власності; розробленні відповідної стратегії державної інноваційної економіко-правової політики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.
 • Документ
  Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи
  (ВД "Гельветика", 2019) Колос, Сергій Степанович; Kolos , Serhii
  У статті проаналізовано положення чинного законодавства України, що регулює захист прав інтелектуальної власності, досліджено особливості захисту прав інтелектуальної власності в контексті реформування судової системи. Розкрито положення теорії цивільного права щодо судового захисту прав інтелектуальної власності як одного факторів, що визначають особливості реалізації принципу захисту цивільних прав та охоронюваних інтересів у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
 • Документ
  Віртуальна власність крізь призму теорій права власності
  (ВД "Гельветика", 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna G.
  У статті зроблено спробу проаналізувати можливість обґрунтування концепції права віртуальної власності за допомогою основних нормативних положень теорії права власності. Розглянуто трудову теорію, теорію утилітаризму й теорію свободи особистості як підстави існування права віртуальної власності. Зроблено висновок, що кожна з наведених теорій може бути застосована для обґрунтування можливості існування права власності на віртуальні активи. Наведено зарубіжну практику нормативного врегулювання відносин віртуальної власності.
 • Документ
  Деякі правові аспекти запровадження інтернету речей
  (ВД "Гельветика", 2019) Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denis
  У статті досліджуються суспільні відносини, що виникають з приводу використання «інтернету речей», на предмет необхідності їх правового регулювання. Автор дає загальну характеристику шляхів використання «інтернету речей» у різних сферах суспільного життя сучасної людини. Також виокремлюються найбільш пріоритетні сфери, пов’язані з функціонуванням «інтернету речей», які потребують нагального правового регулювання, а саме: захист персональних даних і питання використання інформації, зібраної інтернетом речей, як доказів під час розкриття злочинів. Зроблено висновок про необхідність створення спеціальних правових норм для регулювання відповідної сфери суспільних відносин як на законодавчому, так і на міжнародному рівнях.
 • Документ
  Щодо питання цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану роботизованими механізмами зі штучним інтелектом (роботами)
  (ВД "Гельветика", 2019) Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Дария Руслановна; Baytalyuk, Dariya
  У статті досліджуються суспільні відносини щодо питання відповідальності за шкоду, завдану роботами, а також пов’язане із цим питання можливості визнання роботів квазісуб’єктами цивільно-правових відносин. Авторами висувається теза про те, що для відшкодування шкоди, завданої механізмами, зокрема й роботизованими, всі правові підстави існують. Висновком за результати дослідження є твердження, що вже зараз необхідно доповнити Цивільний кодекс України спеціальною нормою, яка б передбачала правила відшкодування шкоди, завданої роботами.
 • Документ
  Доменне ім’я як засіб індивідуалізації в цифровому середовищі
  (ВД "Гельветика", 2019) Петрів, Маркіян Васильович; Петрив, Маркиян Васильевич; Petriv, Markian
  Стаття присвячена аналізу правового режиму доменного імені як засобу індивідуалізації в цифровому середовищі. Досліджено теоретичні позиції, судову практику та правове регулювання щодо правової природи доменного імені, його поняття, співвідношення з іншими засобами індивідуалізації. На основі аналізу положень чинного законодавства визначено регулятори досліджуваних правовідносин, особливості використання доменного імені в цифровому середовищі та зміст права на доменне ім’я.