Канєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Міжнародне правосуддя : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.; Хендель, Н. В.
  У методичному посібнику викладено стислий зміст системи міжнародного правосуддя, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з міжнародного правосуддя. Методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне правосуддя».
 • Документ
  Інституціональне право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник
  (Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Пасечник, О. В.; Форманюк, В. В.; Харитонов, Р. Ф.
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст правових засад та розвитку інституційної системи Європейського Союзу, правового статусу Європейського Паламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Ради, Європейської Комісії, Суду ЄС, Рахункової Палати ЄС та Європейського Центрального Банку як інститутів ЄС, а також аналіз діяльності деяких органів та агентств, які впливають на процес прийняття рішень та реалізацію політик ЄС, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з інституціонального права ЄС. Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Інституціональне право Європейського Союзу».
 • Документ
  Взаємодія Ради Європи та України в захисті прав людини : навч.‑метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Р. Ф.; Акіменко, Ю. Ю.; Гриб, А. М.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.
 • Документ
  Проблеми та перспективи захисту прав людини в режимі військової окупації
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
  24 лютого 2022 року Російською Федерацією розпочато широкомасштабне збройне вторгнення в Україну, застосовуючи сухопутні, військово-повітряні та військово-морські сили. Російські окупаційні війська перетнули кордони України в 10 областях та тримають в режимі військової окупації деякі області України. Тому дуже актуальним питанням є дослідження основи міжнародного гуманітарного права та проаналізовати вплив порушень МГП на стан забезпечення прав людини під час перебігу збройного конфлікту на прикладі вторгнення РФ в Україну.
 • Документ
  Міжнародне публічне та приватне право сучасності : навчально-методичний посібник
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П. О., 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Войтович, Павло Петрович; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних галузей міжнародного права, розкриваються основні аспекти теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, а також щодо імплементації міжнародно-правових зобов’язань України в національний правопорядок; зокрема приділена увага міжнародно-правовим стандартам і конституційному законодавству України про правовий статус індивіда, висвітлюється релевантність Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України. Містить рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до ЕДКІ з дисциплін «Міжнародне право» та «Міжнародне приватне право» за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Філософія міжнародного права : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю.
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; питання для самостійної роботи; теми рефератів; список рекомендованих джерел. Пропонуються тестові завдання для поточного контролю знань, перелік питань для самоперевірки. Наведено перелік інформаційних ресурсів, переважно відкритого доступу, де можна знайти корисну інформацію з питань філософського осмислення проблем міжнародного права. Призначений для здобувачів вищої освіти – аспірантам за спеціальністю 293 «Міжнародне право», а також усім, хто цікавиться питаннями філософських засад міжнародного права, історії міжнародних правових учень, політичної філософії тощо.
 • Документ
  Історія міжнародного права : методичні вказівки
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
  У навчально-методичному посібнику викладено актуальні проблеми функціонування міжнародної правової системи, передумови забезпечення верховенства права в міжнародному співтоваристві, окреслено процеси гуманізації та демократизації міжнародного права. Навчально-методичний посібник призначений для студентів І курсу бакалаврів спеціальності 293 «Міжнародне право» Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Історія міжнародного права».
 • Документ
  Становлення джерел міжнародного права
  (Одеса, 2022) Канєнберг-Сандул, Оксана Констянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
 • Документ
  Наступ на земельні права німецьких колоністів наприкінці XIX – на початку ХХ ст. «Ліквідаційне законодавство» 1915–1917 рр/
  (ВД «Гельветика», 2019) Канєнберг-Сандул, Оксана Констянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна
 • Документ
  Особливості захисту прав людини в умовах пандемії COVID-19
  (Одеса : Гельветика, 2020) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Форманюк, Вікторія Василівна
  У статті зазначено, що міжнародні норми про права людини гарантують кожному право на найвищий рівень здоров'я і зобов'язують держави вживати заходів для запобігання шкоди здоров'ю населенню і надання медичної допомоги тим, хто її потребує.
 • Документ
  Ідейні основи та нормативні стандарти етики публічної влади країн ЄС
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Канєнберг-Сандул, Оксана Констянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
 • Документ
  Становлення та проблеми реалізації права власності на землю німецьких колоністів наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.
  (ПП "Фенікс", 2019) Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberg-Sandul, O. K.; Kanenberh-Sandul, Oksana K.
 • Документ
  Особливості правового регулювання електронного уряду в ЄС
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Ensuring a Balance Between Public and Private Interests in the Implementation of Quarantine Measures
  (Universidad de Los Hemisferios, 2020) Лазур, Ярослав Володимирович; Лазур, Я. В.; Лазур, Ярослав Владимирович; Lazur, Yaroslav V.; Карабін, Тетяна Олександрівна; Карабін, Т. О.; Карабин, Татьяна Александровна; Karabin, Tetiana O.; Мартинюк, Олександр Григорович; Мартинюк, О. Г.; Мартынюк, Александр Григорьевич; Martyniuk, Oleksandr H.; Буханевич, Олександр Миколайович; Буханевич, О. М.; Буханевич, Александр Николаевич; Bukhanevych, Oleksandr M.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
  Under the influence of the spread of coronavirus infection, the world community has faced difficult challenges that provoke changes in the seemingly already stabilized legal regulation, putting at risk the settlement of human rights and the common good. The study aims to find effective mechanisms for balancing human rights and public interests in the context of their legal regulation. Specifically, this study is focused on the mechanisms of balancing private and public interests in the implementation of quarantine measures in the Covid-19 pandemic. The research methods were both general scientific and special methods, in particular: formal legal, historical and legal, analysis and synthesis. To perform the tasks of the work, the following structure was used: after some initial precisions, there are provided some considerations about the fiscal stimulus measures and about the exercise of the right of derogation; then, the study deals with the problem of lawmaking in a pandemic; and finally it is considered the threats to intellectual property in the sphere of healthcare. The results of the work show that the pandemic has seriously hit the balance between private and public interests. The public interests of the government and society have become a priority, but in many cases, the measures that infringe private interests are disproportionate, untimely and inefficient.
 • Документ
  Вплив судової практики на розвиток міжнародного права : навчально–методичній посібник
  (Одесса : НУ «ОЮА», 2022) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з дисципліни «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права». Навчально–методичний посібник призначений для аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права».
 • Документ
  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Теорія міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2020) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2 курсу денної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Діяльність міжнародних організацій щодо цивільної авіації під час пандемії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Особливості практичної реалізації конкурентного права в ЄС
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K.